THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 216/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện các dự án tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (công văn số 96/TTr-UBND ngày 07tháng 12 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 92/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 01 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 216/BNN-KH ngày 21 tháng 01 năm 2010) về việc chuyển mục đích sửdụng đất lúa để thực hiện các dự án tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 131,42 ha đất lúa để thực hiện các dự án tạithành phố Phan Rang - Tháp Chàm như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuậntại văn bản nêu trên.

2.Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng diện tíchđất nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đất đai. Đối với dựán chưa có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 được xét duyệt, Tỉnh phảitổng hợp, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương, trìnhcấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
-
Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải