BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/XNK-CN
V/v xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu không đúng hợp đồng

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TE Connectivity Việt Nam
(P.204-207, lầu 2, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01- 2805/2013/TE ngày 28 tháng 5năm 2013 của Công ty TNHH TE Connectivity Việt Nam về việc xuất trả hàng hóa đãnhập khẩu do nhà cung cấp gửi nhầm;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001917 củaCông ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến nhưsau:

Theo giải trình của Công ty nêu tại công văn số01-2805/2013/TE nêu trên, ngày 25 tháng 4 năm 2013, Công ty có làm thủ tục Hảiquan để nhập khẩu lô hàng "cáp đồng mạng máy tính" các loại. Tuynhiên sau khi kiểm tra, Công ty phát hiện lô hàng không đúng hợp đồng đã ký,Công ty đã thông báo với bên bán hàng và bên bán đã xác nhận gửi nhầm hàng hóatheo thư xác nhận đề ngày 28 tháng 5 năm 2013.

Đối với trường hợp nêu trên, đề nghị Công ty làmviệc với cơ quan Hải quan để được xem xét, giải quyết thủ tục xuất trả hàng hóacho nhà cung cấp theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra,giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu, không phải xin phép Bộ Công Thương.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo đểCông ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà