BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2160/BNN-HTQT
V/v: Thông báo của Hoa Kỳ về nhập khẩu chôm chôm từ Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Cục Bảo vệ thực vật

Theo thông tintừ Thương vụ Đại Sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cục Kiểm dịch Động Thực vật(APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa công bố quyết định cho phép nhậpkhẩu quả chôm chôm tươi từ Việt Nam và Malaysia vào nước này dựa trên cơ sở kếtquả phân tích rủi ro dịch hại đã được tiến hành trong thời gian qua.

Vấn đề nêu trênđã được Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO biết để góp ý, theo quyđịnh của Hiệp định SPS, tại Thông báo số G/SPS/N/USA/2130 ngày 06/01/2011 vàVăn phòng SPS Việt Nam cũng đã chuyển Thông báo này tới Quý Cơ quan kèm theocông văn số 53/SPS-BNNVN ngày 11/01/2011.

Vụ Hợp tác quốctế gửi kèm theo đây Công báo liên bang của USDA công bố về vấn đề trên đây đểQuý Cơ quan biết và xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Cục Trồng trọt;
- Cục Chế biến, TMNLTS&NM
- Cục QLCLNLS&TS;
- Lưu: VT, Vụ HTQT (sps)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung