BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2160/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 24/CT-QLDN1 ngày 18/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 1, điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Công ty BOT cầu Rạch Miễn là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Công ty phải tổng hợp chung thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra của mọi hoạt động SXKD. Nếu thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra hoặc trong giai đoạn đầu mới thành lập, Công ty chủ yếu chỉ đầu tư xây dựng, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra thì được hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định trên.

2. Theo quy định tại Mục II, Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì: Công ty có hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế với thuế suất thuế GTGT là 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt đang thực hiện dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng. Trong tháng 1/2004 và thời gian gia hạn đến hết ngày 1/6/2004 theo công văn số 8442 TC/TCT của Bộ Tài chính, Công ty phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp danh sách các hợp đồng xây dựng, lắp đặt được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Hồ sơ, thủ tục được thực hiện theo quy định tại điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC .

Nếu không đáp ứng được đầy đủ về thủ tục và thời hạn nêu trên, Công ty phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra cụ thể và giải quyết theo hướng dẫn trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu
(Xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến