BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------------
V/v: Giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Hàn Quốc.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
Tổng cục Thuế nhận được công văn số KAPS 11/28 ngày 01/6/2011 của Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn (sau đây gọi là KAPS) đề nghị hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến đối với chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế Hàn Quốc cấp (bản chụp gửi kèm) như sau:
Điều 47, Chương VII, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
“Trường hợp vì lý do bất khả kháng, người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Điều này, đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị hoàn thuế nêu trên.”
Tại công văn số KAPS 11/28, KAPS đã giải thích: mẫu giấy chứng nhận cư trú do KAPS cung cấp là mẫu giấy chứng nhận cư trú chuẩn cho Cơ quan thuế Hàn Quốc cấp. Mẫu giấy chứng nhận cư trú này không thể hiện rõ người nộp thuế được xác nhận là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào nhưng thể hiện thời kỳ đối tượng cư trú nhận thu nhập trong năm đó.
Khoản 2, Nghị định thư của Hiệp định quy định: “ … Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc cũng được hiểu là một Ngân hàng thuộc sở hữu Chính phủ, được thành lập theo “Đạo luật Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc” nhằm cung cấp và quản lý các quỹ phù hợp với các chính sách của chính phủ nhằm tài trợ cho các dự án công nghiệp lớn để triển khai việc phát triển công nghiệp và mở rộng kinh tế quốc dân, và ngân hàng đó hoạt động dưới sự kiểm soát và giám sát của Chính phủ Hàn Quốc …”.
Theo các quy định và giải thích của KAPS nêu trên, giấy chứng nhận cư trú của KDB không ghi rõ năm nhưng ghi năm phát sinh thu nhập nên có thể coi là hợp lệ để xử lý đề nghị áp dụng Hiệp định của KAPS.
Ngoài ra, đề nghị Cục Thuế lưu ý về thời hạn đề nghị áp dụng Hiệp định theo tinh thần hướng dẫn tại công văn số 473/TCT-HTQT ngày 09/02/2011 của Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn KAPS thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (Bộ TC);
- Vụ PC-TCT (2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?