BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/BNN-HTQT
V/v: trả lời công hàm của Đại sứ quán Nhật Bản hỏi về chính sách thương mại lương thực và nông sản của Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Bộ Công thương
(Vụ Châu Á - Thái Bình Dương)

Phúc đáp côngvăn số 2973/BCT-KV1 ngày 05/4/2011 của Bộ Công thương về việc trả lời công hàmcủa Đại sứ quán Nhật Bản hỏi về chính sách thương mại lương thực và nông sảncủa Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về thông tincác chính sách đã và đang thực hiện năm 2010 để đối phó với tình hình giá lươngthực tăng cao:

Bộ Nông nghiệpvà PTNT đã ban hành Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16/9/2009 của Bộ hướng dẫnthực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đạilý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nôngnghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hiện Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT đang được BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát điều chỉnh để phù hợp hơn với tìnhhình hiện nay.

2. Thông tin vềcác qui định hạn chế nhập khẩu thực phẩm, nông sản đã và đang được thực hiện từnăm 2006 đến nay như sau:

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát sản phẩm nội tạng đông lạnh.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNTngày 6 tháng 5 năm 2010 ban hành danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép vềATVSTP đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sảnxuất lưu thông trong nước. Hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đãcho phép tiếp tục nhập khẩu nội tạng đỏ, và đang xem xét mở rộng các quy địnhtrong thời gian tới.

Về quy định đốivới việc nhập khẩu thực phẩm nội tạng trắng, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn cũng đang nghiên cứu, xem xét.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xin gửi Quý Bộ để tổng hợp trảlời cho Đại sứ quán Nhật Bản./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,HTQT (03)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung