THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/TTg-KTN
V/v bố trí vốn thanh toán cho Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa VN tại Pháp

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3515/BVHTTDL-KHTC ngày 01 tháng 10năm 2010), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14524/BTC-ĐT ngày 28 tháng 10năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7600/BKH-LĐVX ngày 26 tháng 10 năm2010), Ngoại giao (công văn số 4301/BNG-QTTV ngày 22 tháng 10 năm 2010) về việcbố trí vốn thanh toán cho Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tạiPháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc bốtrí bổ sung 50 tỷ đồng trong năm 2010 để hoàn lại khoản vốn của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch đã bị giảm trừ trong kế hoạch năm 2010 thanh toán cho khoản tạmứng của Dự án mua nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thu hồi theo đúng Quyết định số 1908/QĐ-TTgngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc bốtrí vốn hoàn trả ngân sách nhà nước số vốn đã ứng trước của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch để mua nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp: giaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tìm nguồn bố trí vào kếhoạch năm 2011 để hoàn ứng theo công văn số 7233/VPCP-KTN ngày 15 tháng 10 năm2009 của Văn phòng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải