BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/BTP-BTTP
V/v thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, BộTư pháp nhận được ý kiến của một số Sở Tư pháp hỏi về cách thức xây dựng Đềxuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương mình theoQuyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề côngchứng ở Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chứchành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Cá biệt có một số tỉnh, thành phốkhông thực hiện việc xây dựng Đề xuất quy hoạch theo Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1428/BTP-BTTP ngày 23 tháng 03 năm 2011của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ kèm theo Đề cương hướng dẫn xây dựng Đề xuất mà gửi Đề án quy hoạch côngchứng trước đây về Bộ Tư pháp với lý do là Đề án quy hoạch xây dựng trước đâycủa địa phương mình phù hợp với tinh thần của Quyết định số 250/QĐ-TTg; Quyếtđịnh số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên không cần thiết phải xây dựnglại. Ngoài ra, còn có một số địa phương gửi dự thảo Quyết định phê duyệt Đề ánquy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình kèm theodự thảo Đề án về Bộ Tư pháp, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Đề án đó vàgửi kết quả thẩm định về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để Uỷ ban nhân dân phêduyệt. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo Quyếtđịnh số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, SởNông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tổchức thực hiện việc rà soát, đánh giá lại Đề án phát triển tổ chức hành nghềcông chứng ở địa phương mình đã ban hành theo quy định của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP đồng thời căn cứ vào Tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hànhnghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 thực hiện việc xây dựng Đề xuất quyhoạch tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp để Bộ Tưpháp tiến hành thẩm định, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hànhnghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp chủtrì không thẩm định dự thảo Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề côngchứng rồi gửi lại để các địa phương phê duyệt như cách hiểu của một số địaphương trong thời gian vừa qua.

Để bảo đảmchất lượng, tiến độ và tính thống nhất của Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chứchành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạmvi cả nước phục vụ việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hànhnghề công chứng ở Việt Nam theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tưpháp đề nghị Sở Tư pháp thực hiện các việc sau:

Thứ nhất,khẩn trương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trên địa bàn tham mưugiúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chứchành nghề công chứng tại địa phương mình theo đúng các tiêu chí quy hoạch tạiQuyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm các yêu cầu theo Đềcương hướng dẫn việc xây dựng Đề xuất (đề án) quy hoạch gửi kèm theo Công vănsố 1428/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp.

Thứhai, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc xây dựng Đề xuất (đề án)quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình theohướng, Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương là Đề xuất chính thức để Hội đồng thẩm địnhtiến hành thẩm định đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghềcông chứng ở Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy,Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không ban hành Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch màgửi Đề xuất quy hoạch có đóng dấu treo kèm theo Công văn của Uỷ ban nhân dâncấp tỉnh về Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp đềnghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP;
- Lưu: VT; Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến