BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2162 TCT/NV5
V/v trích lập dự phòng chi phí trợ cấp thôi việc

Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty cáp Vinadaesung

Trả lời công văn số 358/03/TC ngày 17/04/2003 của Công ty cáp Vinadaesung về việc trích lập dự phòng chi phí trợ cấp thôi việc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 14a, Mục III, Phần I Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính thì: trường hợp doanh nghiệp dự kiến khoản chi phí trợ cấp thôi việc lớn khi chấm dứt thời hạn hoạt động của Giấy phép đầu tư (theo quy định Nhà nước và hợp đồng lao động), doanh nghiệp có thể dự kiến trích trước vào chi phí kinh doanh của các năm tài chính có liên quan được căn cứ trên khoản dự kiến phải trả đối với từng lao động nhưng không vượt quá một tháng lương của số người lao động trong danh sách trả lương bình quân của các tháng trong năm.

Như vậy, về nguyên tắc doanh nghiệp chỉ được phép trích trước chi phí trợ cấp thôi việc khi có những bằng chứng thực tế về dự kiến cắt giảm lao động trong năm tài chính có liên quan. Doanh nghiệp không được coi đây là khoản dự phòng trích trước thường xuyên hàng năm đề lập quỹ dự phòng luỹ kế theo các năm.

Hàng năm, doanh nghiệp phải quyết toán rành mạch về khoản trích trước và sử dụng khoản trích trước chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động, cũng như số dư còn lại hợp lý được chuyển sang năm tài chính sau nếu có bằng chứng thực tế về dự kiến cắt giảm lao động trong năm sau; các khoản trích trước chi phí trợ cấp thôi việc cho người lao động nếu không sử dụng thỉ phải hoàn nhập ghi giảm chi phí. Trường hợp thực tế trong năm phát sinh trợ cấp mất việc làm, chi phí trợ cấp thôi việc lớn hơn khoản trích trước đã dự kiến thì doanh nghiệp được hạch toán trực tiếp vào chi phí theo quy định tại Điềm 3.b.9, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cáp Vinadaesung biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến