BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2162/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ phiếu

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1404/EY ngày 14/4/2006 của Chi nhánh Công ty đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ phiếu. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định hiện hành về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) thì khoản thu nhập của cá nhân từ chênh lệch mua bán chứng khoán không phải nộp thuế TNCN.

Đối với các chương trình cổ phiếu mà doanh nghiệp áp dụng cho nhân viên nêu tại công văn số 1404/EY của Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nói trên, được phân biệt theo 2 trường hợp:

Trường hợp nhân viên mua cổ phiếu của Công ty theo mức giá cổ phiếu do Công ty quy định (là mức giá cổ phiếu tại thời điểm nhân viên tiết kiệm tiền lương đã nộp thuế thu nhập cá nhân để mua cổ phiếu theo chương trình SAYE, hoặc là mức giá cố định do Công ty quy định đối với nhân viên theo chương trình DSOP), sau đó có phát sinh khoản thu nhập từ chênh lệch tăng giữa giá thị trường của cổ phiếu (hoặc giá bán cổ phiếu) so với giá do Công ty quy định thì khoản thu nhập này là thu nhập từ chênh lệch mua bán chứng khoán, do vậy không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp nhân viên của Công ty được hưởng quyền mua cổ phiếu nhưng không thực hiện mua cổ phiếu, sau đó bán quyền mua cổ phiếu này cho cá nhân khác và thu được một khoản thu nhập thì khoản thu nhập này không phải là thu nhập từ chênh lệch mua bán chứng khoán, do vậy thu nhập từ việc bán quyền mua cổ phiếu phải chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN, PCCS, ĐTNN, HTQT

.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc