BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2163 TCHQ/KTTT
V/v thu chênh lệch giá kính màu XK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan tại tờ trình ngày 29/04/2003 về việc thu chênh lệch giá mặt hàng kính màu nhập khẩu, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

1. Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố vẫn thực hiện thu chênh lệch giá các loại kính nhập khẩu (không phân biện màu sắc) theo quyết định số 35/2001/QĐ /BTC ngày 18/4/2001 của Bộ Tài chính cho tới khi sửa đổi Biểu theo danh mục biểu thuế chung ASEAN tới đây và sẽ chuyển thu chênh lệch giá của các mặt hàng kính sang thu thuế nhập khẩu phù hợp.

2. Không thoái thu đối với các trường hợp đã thu chênh lệch giá cho tất cả các mặt hàng kính màu, không phân biệt màu sắc phát sinh từ khi nhập khẩu tới nay.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA VÀ THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức