BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2163/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất (ELINCO).
(19 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 261/ĐTTHHC ngày28/4/2011 của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất (ELINCO) đề nghị có ýkiến về việc áp dụng mã số và thuế suất đối với mặt hàng hệ thống thiết bị kiểmsoát tần số thuộc các tờ khai số 10351/NK /KD/A01B05 ngày 13/8/2010, tờ khai số 189/NK /NKD/A01B05 ngày 06/01/2011, tờ khai số 5379/NK /NKD/A01B05 ngày 19/4/2011làm thủ tục tại Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội vàcác tờ khai số 4682(HQ/2009-TKĐTNK) ngày 27/01/2011 và 15257 (HQ/2009-TKĐTNK)ngày 7/4/2011 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất - Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 30 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, các Luật sửađổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005; Quyếtđịnh số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc banhành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của côngdân tại các đơn vị trong ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan chuyển lại hồ sơ,đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài và Chicục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết theo đúng trình tự quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để biết);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang