BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2163 TCT/NV5
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kínhgửi: Công ty Điện và Điện tử TCL Việt Nam

Trả lời công văn số 15/PKT-2003 ngày22/5/2003 của Công ty Điện và Điện tử TCL Việt Nam về việc thực hiện chính sáchthuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.3Mục III, Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì trườnghợp Công ty ký hợp đồng gia công tivi màu xuất khẩu với Công ty ở nước ngoài(Công ty A), Công ty A sẽ cung cấp một phần nguyên liệu, phần còn lại sẽ doCông ty mua trong nước thì sản phẩm tivi gia công xuất khẩu này được áp dụngthuế suất thuế GTGT 0% nếu Công ty có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là tivi thực tế đã xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC nêu trên.Giá tính thuế GTGT là giá gia công chưa có thuế, bao gồm tiền công, tiền nhiênliệu, động lực, các loại nguyên liệu do Công ty mua và các chi phí khác để giacông.

Theo quy định tại Điểm 21, Mục II,Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Điểm 6, Mục I, Phần DThông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu,vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất,giao công xuất khẩu ký với nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT vàđược miễn thuế nhập khẩu. Vì vậy, khi nhập khẩu nguyên vật liệu cho Công ty Acung cấp để gia công ti vi mày xuất khẩu theo hợp đồng, Công ty phải nộp thuếGTGT và thuế nhập khẩu đối với phần nguyên vật liệu này nếu Công ty đáp ứng đủyêu cầu theo quy định nêu trên.

2. Về nguyên tắc thuế xuất khẩu quyđinh cho từng mặt hàng cụ thể, do vậy thuế xuất khẩu được thu theo sản phẩmxuất khẩu, không tính riêng từng loại vật tư, nguyên liệu cấu thành nên sảnphẩm xuất khẩu.

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩuthuế nhập khẩu hiện hành thì mặt hàng thi vi màu xuất khẩu hiện nay không thuthuế xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Điệnvà Điện tử TCL Việt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến