BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2163/TCT-TS
V/v: Giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 902/CT-THDT ngày 23/5/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc tính tiền thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005, Bộ Tài chính đã có Công văn số 723TC/TCT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại điểm 2 hướng dẫn: "Đối với các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất trước ngày 01/01/2005 mà chưa thông báo nộp tiền thì thực hiện theo nguyên tắc: cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất tại thời điểm nào thì phải áp dụng chính sách thu và giá tính các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật tương ứng tại thời điểm đó (thời điểm có hiệu lực thi hành của pháp luật đó)".

Liên quan đến trường hợp của ông Trương Văn Trọng (trú tại phường Nam Hà, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), tại Thông báo số 602/TB /TN-MT ngày 27/12/2004 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà (gửi kèm theo công văn nêu trên của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh), đoạn cuối đã nêu rõ: "Sau khi nhận được thông báo này ông Trương Văn Trọng trực tiếp đến Chi cục thuế huyện Thạch Hà làm thủ tục và nộp tiền sử dụng đất, chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày ký thông báo mang biên lai nộp tiền sử dụng đất (bản phô tô có công chứng) đến nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục ra Quyết định giao đất và cấp giấy CNQSD đất". Theo nội dung công văn nêu trên của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh thì "Ngày 28/9/2005 ông Trương Văn Trọng mới mang hồ sơ đến chi cục thuế huyện để kê khai nộp tiền sử dụng đất". Do vậy:

- Thời điểm ông Trọng mang hồ sơ đến làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất đã quá thời hạn quy định tại Thông báo số 602/TB /TN-MT nêu trên mà không có lý do, vì vậy ông Trọng phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định tại thời điểm nộp hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế huyện Thạch Hà.

- Để giải quyết vụ việc này đối với dân có tình có lý, đề nghị Cục thuế trước khi giải quyết cần xác minh nguyên nhân trường hợp ông Trọng chậm nộp hồ sơ tại Chi cục thuế huyện Thạch Hà nếu do có sự sai sót của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà hoặc cơ quan có liên quan trong quá trình chuyển Thông báo nêu trên đến ông sau 20 ngày kể từ ngày ký thông báo thì ông được áp dụng giá tính thuế thu tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh ban hành trước ngày 01/01/2005.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Chi cục thuế huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Hà và các cơ quan có liên quan để xem xét và trả lời cho đương sự./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương