VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2164/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng V về dịch vụ tài chính ASEAN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp,
Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 27/TTr-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2011 về việc Việt Nam ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng V về dịch vụ tài chính ASEAN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng V về dịch vụ tài chính ASEAN.

2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính ký Nghị định thư này tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 12 dự kiến họp tại Indonesia vào đầu tháng 4 năm 2011.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc