BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2165 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5503/CT-ĐTNN ngày 16/5/2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng vốn ODA và các đối tượng ngoại giao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 và Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính thì:

1. Đối với dự án sử dụng vốn ODA: Nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng xây lắp công trình hoặc cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho chủ dự án ODA không hoàn lại, dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, hoặc dự án ODA nay ưu đãi một phần cấp phát, một phần cho vay lại (được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) theo giá không có thuế GTGT, được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào và đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án. Cục thuế Thông báo cho các nhà thầu có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan tới kê khai hoàn thuế GTGT và phải cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan chức năng theo quy định.

2. Đối với các đối tượng ngoại giao:

Các đối tượng ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, Cục thuế có trách nhiệm xem xét hồ sơ và kiểm tra trước khi giải quyết hoàn thuế. Thời gian xem xét, giải quyết trong vòng 30 ngày, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. Trường hợp quá trình kiểm tra hồ sơ để thực hiện hoàn thuế, nếu Cục thuế phải xác minh hoá đơn nên thời gian phải kéo dài quá 30 ngày thì Cục thuế phải thông báo bằng văn bản cho đối tượng đề nghi hoàn thuế về việc kéo dài thời hạn giải quyết hoàn thuế nhưng thời hạn tối đa không quá 60 ngày. Cục thuế thực hiện quy trình kiểm tra hoàn thuế GTGT theo qui định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Quyết định số 1329 TCT/QĐ/NV1 ngày 18/9/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến