VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2165/VPCP-KGVX
V/v kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch (công văn số 709/BVHTTDL-VHCS ngày 09 tháng 3 năm 2010), ý kiếncủa Bộ Tài chính (công văn số 3210/BTC-HCSN ngày 16 tháng 03 năm 2010) về kinhphí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân, Trưởng Ban tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hainăm 2009 - 2010 có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì cùng Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ rà soát, thốngnhất lại kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010; trướcngày 06 tháng 4 năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tổchức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, trong đó có dự toán kinh phícụ thể. Lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 3210/BTC-HCSN ngày 16 tháng 03 năm 2010 về các khoản dự toán (26,427 tỷ đồng) là không thuộcnội dung tổ chức Lễ hội này và về việc phân công trách nhiệm thực hiện cụ thểphải gắn với nội dung sử dụng kinh phí.

2. Đồng ý việc Bộ Tài chính tạm cấpngay một phần kinh phí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cho Ủy ban nhândân tỉnh Phú Thọ để kịp chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội. Hoạt động nào chưa cókịch bản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì việc tạm ứng phảiđược hai Bộ thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết vàkhẩn trương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ