BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2166/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 124/CV-HTR /06 ngày 31/5/2006 về chính sách thuế thu nhập cá nhân của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì: Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán.

Theo đó, khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của cá nhân trong công ty TNHH không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH du lịch và Thương mại Hòn Tre biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc