BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2167/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công đoàn công ty TNHH Thủy Tinh Malaya Việt Nam
(Số 76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn đề ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Công đoàn Công ty về căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại tiết c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì tiền lương ngày xác định trên cơ sở tiền lương tháng chi cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày. Theo quy định này nếu doanh nghiệp lựa chọn số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng là 24 ngày thì tiền lương ngày bằng tiền lương tháng chia cho 24 ngày.

2/ Việc tính tiền lương khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, doanh nghiệp căn cứ quy định tại điểm 2 và điểm 3 mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP nêu trên để tính. Theo đó tiền lương làm căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc thực tế của người lao động trong tháng.

Nếu số ngày làm việc thực tế bằng số ngày làm việc tiêu chuẩn thì doanh nghiệp chia cho 24 ngày, nếu số ngày làm việc thực tế lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì chia cho số ngày này (nhưng số ngày làm việc thực tế lớn nhất không được quá 26 ngày) thì tiền lương làm căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm là tiền lương tháng đó chia cho số ngày người lao động làm việc thực tế.

Đề nghị Công đoàn Công ty nghiên cứu kỹ ví dụ 1 tại điểm 2a, mục V Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên để đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân