BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2167 TCT/NV2
V/v sử dụng hoá đơn

Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty rau quả
(Thuộc Tổng Công ty thương mại Sài Gòn)

Trả lời công văn số 40/CVRQ ngày10/32003 của Cong ty rau quả về việc sử dụng hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ vào Luật thuế GTGT và các vănbản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ qui định tại Điều 10 Nghị địnhsố 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng,quản lý hoá đơn;

Trường hợp Công ty rau quả thu muacác mặt hàng rau quả của người trực tiếp sản xuất với số lượng lớn, nhiều mặthàng, đề nghị Công ty kí in hoá đơn tự in để sử dụng cho thuận tiện.

Trường hợp Công ty mua rau quả củanhững người buôn bán lẻ không trực tiếp sản xuất, không có hoá đơn, đề nghịCông ty thực hiện việc lập hoá đơn thu mua theo qui định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quảnlí hoá đơn; không được sử dụng bảng kê số 04/GTGT ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc