TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
------------------
V/v: Thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:
Hội đồng Anh Việt Nam
(Địa chỉ: 20 Thụy Khuê, Hà Nội)
MST: 0101594462

Trả lời công văn 050811 ngày 05/08/2011 của Hội đồng Anh Việt Nam hỏi về thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, quy định mức thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu:
“b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.
Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;
Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ;”
Căn cứ Khoản 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về mức thuế suất thuế GTGT:
“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.”
Căn cứ Khoản 2, Điều 3 và Tiết k, Khoản 1, Điều 4, Chương I, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

“a) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.”
Theo quy định trên, trường hợp Hội đồng Anh Việt Nam cung ứng dịch vụ tổ chức hội thảo giáo dục cho một số trường đại học và cao đẳng Vương quốc Anh khi họ đến Việt Nam tổ chức tuyển sinh thì dịch vụ này không được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%. Khi nhận tiền thanh toán Hội đồng Anh Việt Nam phải xuất hóa đơn GTGT thuế suất 10% đối với dịch vụ này.
Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Hội đồng Anh Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: HC, HTr(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?