BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2168/TCHQ-KTTT
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân.
(số 300, phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 17/CV-THQ ngày 07/4/2009 của Công tyTNHH thương mại Trần Hồng Quân về việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đăng kýhàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH11 ; Nghịđịnh số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án ưu đãi đầu tưnêu tại điểm 1.6, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC thuộc đối tượng đượcmiễn thuế nhập khẩu. Thủ tục hồ sơ để được miễn thuế nhập khẩu thực hiện theohướng dẫn tại điểm 2, điểm 3 Thông tư số 59/2007/TT-BTC

Trường hợp của doanh nghiệp theo trình bày, dự án ưu đãi đầutư của Công ty có sử dụng thường xuyên 500 lao động đến 5.000 lao động, do vậy,để có cơ sở xác định dự án thuộc đối tượng miễn thuế khi làm thủ tục đăng kýDanh mục hàng hóa miễn thuế với cơ quan Hải quan, ngoài hồ sơ như hướng dẫn tạiđiểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính, đề nghị nộp cho cơ quan Hải quan các Giấy tờ sau đây:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi đi vào hoạt động sửdụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động;

- Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sửdụng thường xuyên số lao động của dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư quy địnhtại điểm 29, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ;

Quy định này không có sự phân biệt giữa lao động hợp đồng,thử việc hay thời vụ, Công ty không phải nộp văn bản xác nhận của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về số lao động sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5.000 laođộng như đã nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại TrầnHồng Quân được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn