BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2169/BGTVT-KCHT
V/v: Đề nghị cử cán bộ tham gia Nghị định hướng dẫn về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công An

Thực hiện "Chương trình xây dựng văn bản quy pháp phápluật năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải", để việc soạn thảo Nghị định vềquản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (hướng dẫn Luật Giaothông đường bộ năm 2008) đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, Bộ Giao thông vậntải kính đề nghị Bộ Công an cử 01 đại diện tham gia Ban soạn thảo Nghị định.

Văn bản cử cán bộ tham gia gửi về địa chỉ: Bộ Giao thông vậntải, 80 Trần Hưng Đạo - Hà Nội và fax: 04.39423291 trước ngày 16/4/2009./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KCHT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng