BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/BXD-KTXD
V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Đò Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải HàTĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 2793/SGTVT-BQLDA ngày 24/8/2015của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng choDự án đầu tư xây dựng cầu Đò Hà, tỉnh Hà Tĩnh; về việc này, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựngcông trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quyđịnh của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phítrong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợpđồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồngphải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bêntham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trongthời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuậntrong hợp đồng;

3. Về chi phí tiền lương trong đơn giá xây dựng côngtrình

a) Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 (Lập đơngiá xây dựng công trình) Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chínhphủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:Giá nhân công xây dựngđược xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp vớimặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngànhnghề cần sử dụng;

b) Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày04/12/2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 & mục 2 văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng vềHướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số103/2012/NĐ-CP

4. Nguyên tắc áp dụng đơn giá xây dựng công trìnhtrong lập dự toán, giá gói thầu:

Đơn giá xây dựng công trình áp dụng phải phù hợp với giáthị trường nơi xây dựng công trình, việc áp dụng Bộ đơn giá nào phải thựchiện theo quy định áp dụng của Bộ đơn giá đó và các văn bản hướng dẫn áp dụngcủa cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành Bộ đơn giá, phù hợp với quy địnhcủa pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tương ứng với từng thời kỳ.

5. Theo văn bản 2793/SGTVT-BQLDA ngày 24/8/2015 thì:

Đối với phần lán trại, thi công dầm, các hạng mục phụtrợ và các công việc khác thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh (Vùng III) của côngtrình xây dựng cầu Đò Hà, thì việc tính chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tốithiểu vùng III nếu đáp ứng các nội dung của mục 1, 2,3, 4 nêu trên là phù hợp.

6. Căn cứ các mục: 1, 2,3, 4 & mục 5 nêu trên, Sở Giaothông vận tải Hà Tĩnh thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảonguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quyđịnh liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chiphí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh