BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2169/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục lấy mẫu nguyên liệu

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Triumph International tại Việt Nam
(Lô 2, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Trả lời công văn số 138/ 05/06/TIV ngày 05.5.2006 của Công tyvề việc đề nghị được lấy mẫu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩutại nhà máy của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quanhướng dẫn cụ thể tại điểm 15 Bảng tổng hợp giải đáp các vướng mắc về thủ tụchải quan; về thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo công văn số 1578/TCHQ-GSQLngày 14.4.2006. Theo đó, nếu công ty có đề nghị được lấy mẫu tại nhà máy/xínghiệp/cơ sở sản xuất/địa điểm kiểm tra tập trung thì có đơn xin chuyển cửakhẩu, trong đó ghi rõ đề nghị được lấy mẫu tại nhà máy/xí nghiệp… và nộp choChi cục Hải quan nơi Công ty đăng ký làm thủ tục hải quan để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An