BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2169/TCHQ-KTTT
V/v hoàn trả tiền thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng;
(Lô 1.2 Khu A, KCN Tân Đông Hiệp A, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương);
- Công ty TNHH TM Việt Vương;
(Khu C - Phường Thạnh Xuân - Q.12 - TP. HCM)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 01/DTH-HQ ngày 16/3/2010 của Công tyTNHH Dệt Đông Tiến Hưng và công văn số 173- 10/CV /TCHQ ngày 17/3/2010 của Côngty TNHH TM Việt Vương về đề nghị hoàn trả tiền thuế được hoàn không thực hiệncấn trừ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề vướng mắc của Công ty phản ánh tại công văn trên đãđược Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 1436/TCHQ-KTTT ngày 18/3/2010(đính kèm). Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu và liên hệ với Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dệt Đông TiếnHưng, TNHH TM Việt Vương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông