TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 217/GSQL-GQ2
V/v hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất cho DNCX

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng.

Trảlời công văn số 731/HQHP-TXNK ngày 29/01/2013 của Cục Hải quan thành phố HảiPhòng nêu vướng mắc về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất cho doanhnghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của BộTài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trảlại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khuphi thuế quan và quy định tại khoản 3 Điều 121 Thông tư này về hồ sơ hoàn thuếđối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại thì: tờ khai hải quanhàng hóa xuất khẩu có ghi rõ kết quả kiểm hóa.

Căncứ quy định trên, hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Bảo hộ lao động NNM khiđã xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất (khu phi thuế quan), nhưng hàng hóa chưađược kiểm tra thực tế và trên tờ khai hải quan không có kết quả kiểm tra thựctế hàng hóa của cơ quan hải quan thì chưa đủ cơ sở để xem xét hoàn thuế chodoanh nghiệp.

CụcGiám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính