BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: phân loại mặt hàng muối công nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Trả lời công văn 0246/HQĐN-TTr ngày 03/03/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong về việc áp mã số thuế mặt hàng muối công nghiệp thuộc các tờ khai hải quan số 436 và số 437/NK /ĐTKD/LT ngày 17/07/2009 do Công ty TNHH Vedan nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Việc phân loại mặt hàng muối thuộc các tờ khai hải quan số 436 và số 437/NK /ĐTKD/LT ngày 17/07/2009 do Công ty TNHH Vedan nhập khẩu theo công văn hướng dẫn số 939/TCHQ-GSQL ngày 11/02/2010 của Tổng cục Hải quan là căn cứ theo Thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật số 2860/N3 .9TĐ ngày 16/09/2009, công văn số 588/KT3 -N3 ngày 12/10/2010 và kết quả phân tích nêu tại công văn số 1639/KT3 -N3 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; công văn số 8660/BCT-CNNg ngày 19/09/2008 và công văn số 12983/BCT-HC ngày 23/12/2009 của Bộ Công Thương; công văn số 246/CB-NM ngày 18/03/2010 của Cục chế biến thương mại Nông Lâm thủy sản và nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại hàng hóa, chú giải HS, quy tắc phân loại 3c (quy tắc 3c này áp dụng cho trường hợp khi hàng hóa có thể được xem xét phân loại vào nhiều nhóm khác nhau thì hàng hóa đó được xếp vào nhóm có thứ tự sau cùng). Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện phân loại mặt hàng muối nhập khẩu thuộc các tờ khai trên theo công văn số 939/TCHQ-GSQL ngày 11/02/2010 của Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực IV
(57 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường