BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2171/BNN-HTQT
V/v: Bổ sung doanh nghiệp đề nghị kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thú y

Căn cứ công vănsố 1906/BNN-HTQT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềviệc thông báo các doanh nghiệp sản xuất chế biến bột cá dầu cá xuất khẩu sangTrung Quốc, quý Cục đã thành lập 02 đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Văn Đông - Phócục trưởng và Bà Trường Thị Kim Dung lần lượt làm trưởng đoàn thực hiện kiểmtra điều kiện vệ sinh thú y của các doanh nghiệp.

Do các doanhnghiệp nhận được các thông tin muộn, tới nay mới kịp đăng ký với Bộ, để tạođiều kiện về thời gian cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục tham gia xuấtkhẩu sang Trung Quốc, cũng là một trong những biện pháp làm giảm tỷ suất nhậpsiêu của Việt Nam, đề nghị quý Cục bổ sung các doanh nghiệp sau đây vào danhsách các doanh nghiệp kiểm tra trong thời gian hai đoàn công tác đang triểnkhai đợt này.

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn gửi kèm theo danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu tinhbột cá (bổ sung) để quý Cục triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Diệp Kỉnh Tần (b/c);
- Ô.Đông (trưởng đoàn công tác);
- B. Dung (trưởng đoàn công tác);
- Văn phòng SPS Việt Nam (p/h);
- Các DN có tên trong danh sách;
- Lưu: VT; HTQT (vth).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung