BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2171/TCHQ-TXNK
V/v phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
(105 Lê Lợi, Vũng Tàu)

Trả lời công vănsố 01- 809/TCKT ngày 22/3/2011 của Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro về thuế giátrị gia tăng và phạt chậm nộp thuế của 109 lô hàng nhập khẩu để phục vụ hoạtđộng khai thác dầu khí trong năm 2009, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuếgiá trị gia tăng (GTGT):

Ngày 28/2/2011,Tổng cục Hải quan đã có công văn số 854/TCHQ-TXNK trả lời Xí nghiệp liên doanhVietsovpetro (gửi kèm). Đề nghị Xí nghiệp thực hiện theo nội dung công văn số854/TCHQ-TXNK nêu trên.

2) Về việcphạt chậm nộp thuế:

Căn cứ quy địnhtại khoản 2 Điều 42, Điều 106, Điều 107 Luật Quản lý thuế; khoản 3 Điều 15 Nghịđịnh số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 9 Điều1 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ quy định việc xử lývi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vựchải quan; khoản 2 Điều 28 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ, thì: Thời hạn để tính tiền phạt chậm nộp thuế của số tiền thuế bị ấn địnhđược tính từ ngày quá thời hạn nộp thuế theo quyết định ấn định (quá 10 ngày kểtừ ngày ra Quyết định ấn định) đến ngày doanh nghiệp thực nộp thuế.

Trường hợp củaXí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã nộp đủ thuế GTGT trong thời hạn theo Quyếtđịnh ấn định của cơ quan hải quan thì không bị phạt chậm nộp thuế theo quy địnhnêu trên.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường