BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2172/BTC-CST
V/v thời điểm hiệu lực Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày26/12/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC vềviệc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãiđối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi. Tại Điều 3, Quyết định 123/2008/QĐ-BTC quy định:

“Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờkhai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từngày 01 tháng 01 năm 2009”

Căncứ vào quy định trên, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện ápdụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu nêu tại Quyếtđịnh 123/2008/QĐ-BTC đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuđăng ký với Cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2009.

BộTài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- TCHQ, Vụ PC,
- Lưu VT, Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn