VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/VPCP-KTTH
V/v sản xuất và xuất khẩu gạo

Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
BộCông Thương.

Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là vùng đồng bng sông Cửu Long, ảnh hưng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu gạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất lúa gạo và diễn biến hoạt động xuất khẩu gạo để có các giải pháp kịp thời bảo đảm an ninh lương thực trong nước và điều hành có hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
-Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
-VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyễn
Khắc Đnh