BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu AJ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nng.

Liên quan đến việc xác minh C/Omẫu AJ số tham chiếu IAJ2015-0003014 ngày 23/7/2015 do cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan cấp đính kèm công văn số 1323/HQĐNg ngày 24/08/2015 của Cục Hải quan Thành phố Đà Nng, Tổng cục Hải quan đã có công hàm gửi Thái Lan, hiện nay đã có kết quả xác nhận từ cơ quan cấp về việc C/O dẫn trên là hp lệ.

Đ nghị Cục Hải quan Thành phố Đà Nng căn cứ kết quả kiểm tra C/O, hồ sơ hải quan và thực tế kiểm tra hàng hóa của doanh nghiệp để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Lưu: VT, GSQL (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn