BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/TCHQ-GSQL
V/v ghi tên nước sản xuất đối với hàng hoá GC cho nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2001

Kính gửi: BộThương mại

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTgngày 30/8/1999 và Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/200 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ghi nhãn hàng hoá, Tổng cục Hải quan còn gặp một số vướng mắc khiáp dụng các văn bản này đối với hàng gia công xuất khẩu như sau:

Tại khoản 1, điểm I Thông tư số 34/1999/TT-BTM ngày15/12/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg quyđịnh: “Mọi hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phảicó nhãn hàng hoá và thực hiện việc ghi nhãn theo Quy chế, trừ hàng hoá tạmnhập, tái xuất, hàng hoá gia công cho nước ngoài...”. Như vậy, theo quy địnhtại Thông tư này thì đối với hàng hoá gia công cho nước ngoài không chịu sựđiều chỉnh của Quyết định 178/1999/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, tại điểm 6 Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoában hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg quy định: “Đối với hàng hoá sảnxuất tại Việt Nam để xuất khẩu mà khách hàng nước ngoài có yêu cầu ghi nhãn hànghoá riêng, trước mắt giao cho cơ quan Hải quan giải quyết cho thông quan nhưng hànghoá phải được bổ sung nội dung: “sản phẩm chế tạo tại Việt Nam” hoặc “sản phẩmcủa Việt Nam”. Tổng cục Hải quan chưa rõ quy định ghi tên nước sản xuất này cóáp dụng đối với hàng gia công cho nước ngoài hay không.

Trong khi Bộ Thương mại chưa ban hành Quy chế tiêuchuẩn xuất xứ hàng hoá Việt Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệptrong hoạt động gia công hàng hoá cho nước ngoài, Tổng cục Hải quan đề nghị:

Đối với sản phẩm của các hợp đồng gia công hàng hoácho nước ngoài được ghi tên nước xuất xứ theo yêu cầu của bên thuê gia công,nếu trong hợp đồng gia công hoặc phụ kiện hợp đồng gia công có điều khoản đềnghị ghi tên nước sản xuất khác Việt Nam và bên thuê gia công cam kết chịu tráchnhiệm về việc ghi tên nước sản xuất này.

Tổng cục Hải quan rất mong sớm nhận được ý kiến trảlời của Quý Bộ về vấn đề này để hướng dẫn Hải quan các địa phương thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo