BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2173/TCHQ-GSQL
V/v nguyên phụ liệu gia công tự cung ứng để thực hiện HĐGC

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH - May Đại Việt
(Đ/c: 62 Tân Thanh - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/XNK-ĐV ngày 27/3/2009 của Công tyTNHH May Đại Việt về việc nhập khẩu nguyên phụ liệu tự cung ứng để thực hiệnhợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, khoản IV, mục I Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính thì đối với nguyên liệu dodoanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài để cung ứng cho hợp đồng giacông thì thủ tục nhập khẩu, chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu thựchiện theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

Theo hướng dẫn trên thì Công ty phải tuân thủ đúng theo loạihình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu có nghĩa là nếu quá thời hạnân hạn thuế 275 ngày thì doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT vàphạt chậm nộp theo hướng dẫn tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính. Khi xuất khẩu sản phẩm doanh nghiệp được hoàn lại thuế.

Về việc gia hạn thời hạn ân hạn thuế đối với trường hợp nhậpkhẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu mà do chu trình sản xuất kéo dàithực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5 Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quí Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường