BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thông quan hàng CPN tại địa điểm tập trung ALS-NBA

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Căn cứ nội dung báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hà Nội vềviệc tham gia đề án triển khai thông quan hàng chuyển phát nhanh tại địa điểmtập trung ALS-NBA của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận hàng không (ALS) tạicông văn số 436/HQHN-GSQL ngày 22/3/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận hàng không (ALS)thay đổi diện tích đầu tư đối với địa điểm thông quan hàng chuyển phát nhanhtập trung từ 11.450 m2  còn 2.500 m2, trong đó đầu tư 700m2 để sử dụng làm địa điểm thông quan tập trung đối với hàng hóaxuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh cho các doanh nghiệp chuyểnphát nhanh không thuê mặt bằng của Công ty ALS (trừ trường hợp Công ty TNHH CPNDHL-VNPT đã ký hợp đồng thuê mặt bằng với công ty ALS và đang hoàn thiện cảitạo mặt bằng, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thông quan, kiểm tra, giámsát hàng hóa xuất nhập khẩu) và tiến độ đầu tư trang thiết bị dây chuyền thủtục, thiết bị kiểm tra và phân loại hàng hóa, thiết bị giám sát hải quan ... đểphục vụ thông quan hàng chuyển phát nhanh thì Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vậnhàng không (ALS) không đáp ứng nội dung đồng ý của Bộ Tài chính tại công văn số 2500/BTC-TCHQ ngày 02/03/2010 về việc địa điểm làm thủ tục hải quan đối vớihàng chuyển phát nhanh. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thông báonội dung trên để công ty được biết và công ty dừng việc đầu tư đối với địa điểmthông quan hàng chuyển phát nhanh tập trung.

2. Việc Công ty TNHH CPN DHL-VNPT đang hoàn thiện cải tạomặt bằng và đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thông quan, kiểm tra, giámsát hàng hóa xuất nhập khẩu, đề nghị Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hảiquan TP.Hà Nội, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận hàng không (ALS) tiếp tụcthực hiện nội dung công văn số 5371/TCHQ-GSQL ngày 14/09/2010 của Tổng cục Hảiquan.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội và các đơn vị, tổ chứcliên quan thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/cáo)
- Cục GSQL (để t/ hiện)
- Cty CPGNKV HK – ALS
đ/c: 17 Phạm Hùng - Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh