TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2174/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013.

Kính gửi:

Công ty TNHH mua sắm tại nhà Lotte Đất Việt
Địa chỉ: L3, Tòa nhà Lotte mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7
Mã số thuế: 0311310413

Trả lời văn thư ngày 13/4/2013 củaCông ty về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty dự kiến cung ứnghàng hóa, dịch vụ có nhiều mức thuế suất khác nhau muốn lập chung trên cùng mộttờ hóa đơn thì các chỉ tiêu “Thuế suất thuế GTGT” và “tiền thuế GTGT” trên hóađơn phải được thiết kế theo dạng cột; Công ty phải thiết kế mẫu hóa đơn đặt in(hoặc tự in) và lập thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trựctiếp trước khi sử dụng theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
830-105618/13- NBT
web

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga