BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2174/LĐTBXH-BHXH
V/v: xác định ngày, tháng sinh của công chức

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2001

Kínhgửi: Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Trả lời công văn số 125/BTCCBCP-TCCB ngày 1/6/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc xácđịnh ngày, tháng, năm sinh của một số cán bộ, công chức, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/LĐTBXH-TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì việc xácđịnh ngày, tháng sinh của cán bộ, công chức để hưởng bảo hiểm xã hội căn cứ vàolý lịch gốc, trường hợp không có lý lịch gốc thì căn cứ các giấy tờ khác cóliên quan như: Giấy khai sinh, Lý lịch Đảng, lý lịch Đoàn, sổ công đoàn, sổ laođộng, Lý lịch quân nhân … để xác định.

Trường hợp trong các giấy tờ nêutrên không ghi rõ ngày, tháng sinh thì giải quyết theo phương án 2 của quý Ban,cụ thể: Lấy ngày 1/7 của năm sinh làm mốc giải quyết chế độ.

Đề nghị Ban Tổ chức cán bộ Chínhphủ hướng dẫn cụ thể để các cơ quan đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, BHXH

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỬ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng