BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2174/TCHQ-GSQL
V/v dịch hợp đồng gia công sang tiếng Việt

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của doanhnghiệp về việc Hải quan địa phương khi đăng ký hợp đồng gia công yêu cầu doanhnghiệp phải dịch hợp đồng từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Về việc này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.1, khoản I, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính, thì nếu hợp đồng gia công đượcký kết bằng tiếng Anh thì doanh nghiệp không phải dịch ra tiếng Việt. Do vậy,nếu đơn vị Hải quan nào yêu cầu doanh nghiệp dịch hợp đồng được ký kết bằngtiếng Anh ra tiếng Việt là không đúng qui định.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khaithực hiện theo đúng hướng dẫn trên. Tại khâu đăng ký hợp đồng gia công phải bốtrí công chức Hải quan có trình độ tiếng Anh đủ đáp ứng yêu cầu của công việc.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường