NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-----------

Số: 2175/NHNN-CSTT
V/v: Thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh tại công văn số 103/NHNN-TRV1 ngày09/3/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 11/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 1 Thông tư số 27/2009/TT-NHNN ngày 31/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng trong năm 2010 bằng đồng Việt Nam thuộc một số ngành, lĩnh vực kinh tế. Theo đó, các khoản vay để thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, muối và các khoản vay vốn của Công ty Lương thực để thu mua lúa dự trữ phục vụ cho xuất khẩu có thời hạn vay vốn dưới 12 tháng không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Xin gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc và PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để báo cáo);
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ




Nguyễn Ngọc Bảo