ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2175/SXD-QLN &CS
V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân, Phòng Quản lý đô thị 24 quận-huyện (trừ huyện Củ Chi và Cần Giờ)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố - Nguyễn Hữu Tín tại cuộc họp ngày 15/3/2013, Sở Xâydựng đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng Quản lý đô thị 24 quận-huyện (trừ huyệnCủ Chi và Cần Giờ) tổ chức lấy ý kiến của Ban quản trị và cư dân nhà chung cưtrên địa bàn quận-huyện về dự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm dự thảo).

1. Về Thời gian:

- Tổ chức lấy ý kiến của cư dântrong tháng 4/2013.

- Tổng hợp ý kiến gửi về Sở Xâydựng trước ngày 15/5/2013.

2. Về nội dung:

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dânvà Phòng quản lý đô thị các quận-huyện lấy ý kiến của Ban quản trị, cư dân nhàchung cư về sự cần thiết phải ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cưtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Về nội dung đóng góp cho toàn bộ dựthảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,trong đó cần tập trung vào các Điều sau:

- Điều 6: Những hành vi bị nghiêmcấm trong sử dụng nhà chung cư;

- Điều 8: Trách nhiệm của doanhnghiệp quản lý vận hành nhà chung cư;

- Điều 9: Hội nghị nhà chung cư;

- Điều 10: Ban quản trị nhà chungcư;

- Điều 11: Bản nội quy quản lý, sửdụng nhà chung cư;

- Điều 12: Quản lý vận hành nhàchung cư;

- Điều 13: Giá dịch vụ nhà chungcư;

- Điều 15: Bảo trì nhà chung cư;

- Điều 17: Giải quyết tranh chấp;

- Điều 18: Xử lý vi phạm;

- Điều 19: Trách nhiệm thực hiện;

- Điều 20: Chuyển tiếp hình thứcquản lý vận hành nhà chung cư.

3. Về tổng hợp nội dung góp ý:

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dânvà Phòng Quản lý đô thị các quận-huyện tổng hợp ý kiến góp ý theo từng Điều củadự thảo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh, có văn bản gửi về Sở Xây dựng số 60 Trương Định, phường 7, quận 3 trướcngày 15/5/2013 như đã nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu cóphát sinh khó khăn, vướng mắc, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân và Phòng Quảnlý đô thị các quận-huyện kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để cùng phối hợp giảiquyết, đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm dự thảo Quy chế);
- UBND TP (thay b/c);
- Giám đốc Sở XD (để b/c);
- Lưu: VP, QLN&CS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng