BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2176/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình Hàng không ADCC

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 637/ADCC-XN1 ngày 14/6/2017 của Công ty TNHH một thành viên thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình Hàng không ADCC về việc áp dụng định mức xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1. Bộ Xây dựng công bố định mức xây dựng theo Điều 34 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng theo thiết kế của công trình có trách nhiệm đề xuất định mức dự toán xây dựng cho các công tác xây dựng mới hoặc định mức cần phải điều chỉnh, bổ sung để lập dự toán và đảm bảo tính đầy đủ về hồ sơ tài liệu báo cáo chủ đầu tư. Việc quản lý định mức xây dựng công trình theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

2. Việc đơn vị Tư vấn thiết kế vận dụng định mức cấp phối đã áp dụng ở các công trình có điều kiện kỹ thuật và biện pháp thi công tương tự, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho công trình làm cơ sở lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc vận dụng do chủ đầu tư xem xét quyết định.

Công ty TNHH một thành viên thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình Hàng không ADCC căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh