BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2177/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Giao Thông Vận Tải

Sau khi nhận được công văn số 2755/GTVT ngày 30/6/2003 kèm theo công văn số 2098/GTVT -TCCB ngày 27/6/2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định đơn giá đặt tiền lương đối với cụm cảng hàng không miền Bắc, Cụm cảng Hàng không miền Trung, cụm cảng hàng không dân dụng Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Các doanh nghiệp nêu trên thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam là doanh nghiệp công ích quan trọng do Nhà nước đầu tư, quyết định giá và quản lý thống nhất để bảo đảm cân đối với kinh doanh vận tải của Tổng công ty hàng không Việt Nam. Vì vậy từ năm 1993 đến nay ngoài chế độ chung, Thủ tướng Chính phủ cho phép ngành hàng không trong đó có 4 doanh nghiệp công ích nêu trên được áp dụng chế độ thưởng an toàn hàng không, được vận dụng xếp lương của Tổng công ty.Trên cơ sở đó Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước của ngành hàng không kiểm tra quyết toán tài chính các doanh nghiệp nói trên; Giao cho Liên Bộ Lao động- Thương Binh Xã hội-Tài chính đã thẩm định đơn giá tiền lương gắn với kế hoạch thu, nộp ngân sách, lợi nhuận hàng năm 04 doanh nghiệp này theo quy định tại nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ.

Tuy nhiên, sau khi Cục hàng không dân dụng chuyển về Bộ Giao thông Vận tải theo quy định 121/2002/QĐ /TTg ngày 19/8/2002 của Thủ tướng chính phủ Bộ Giao thông vận tải đã duyệt đơn giá tiền lương năm 2003 cho các doanh nghiệp trên mà chưa có ý kiến của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính nên sau khi xem xét việc giao đơn giá tiền lương của Quý Bộ tại công văn số 2698/GTVT-TCCB nêu trên, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thấy việc giao đơn giá tiền l­ương không gắn với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách. Lợi nhuận đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận theo quy định tại Nghị định số 28/CP và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP nói trên.

Bộ Lao động- Thương binh xã hội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tạm thời chưa thực hiện đơn giá tiền lương tại công văn số 2698/GTVT- TCCB ngày 27/6/2003 nêu trên và phối hợp với Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính xem xét chỉ tiêu kế hoạch doanh thu,lợi nhuận, nộp Ngân sách của từng doanh nghiệp để thẩm định đơn giá tiền lương tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cũng như việc thanh quyết toán hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng