BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/BTNMT-TCMT
V/v kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho DN chế biến Thủy sản trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Hiệphội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Phúc đáp Công văn số 49/2012/CV-VASEP ngày 15 tháng5 năm 2012 của Quý Hiệp hội về việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệpchế biến thủy sản trong việc thực hiện các quy định về quản lý môi trường, BộTài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và chia sẻnhững khó khăn mà các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang vướng mắc trong việcthực hiện các quy định về quản lý môi trường.

2. Đối với kiến nghị số 1 về việc cho phép các nhàmáy chế biến thủy hải sản nằm trong khu công nghiệp (KCN) được phép áp dụng vàthực hiện theo QCVN 11: 2008/BTNMT như các nhà máy nằm ngoài KCN:

- QCVN 11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc giavề nước thải công nghiệp chế biến thủy sản được áp dụng trong hai trường hợp:(1) các nhà máy thủy sản nằm ngoài KCN và (2) các nhà máy chế biến thủy sản nằmtrong KCN đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thoát nước theo quy định củaNghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nướcđô thị và khu công nghiệp, đã có trạm xử lý nước thải riêng, thải ra nguồn tiếpnhận.

- Đối với các nhà máy nằm trong KCN không được miễntrừ đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN, phải thực hiện các thỏa thuận vớichủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN về chất lượng nước thảicủa nhà máy trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN.

3. Đối với kiến nghị số 2 về sửa đổi QCVN11:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biếnthủy sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xem xét, điều chỉnh và sớmsửa đổi những vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình áp dụng.

4. Đối với kiến nghị số 3 về sửa đổi QCVN40: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp: Quy chuẩnnày đã sửa đổi các quy định bất cập, khó khăn khi áp dụng QCVN 24: 2009/BTNMT .

5. Đối với nội dung kiến nghị số 4 về bùn thải củaloại hình chế biến thủy sản: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môitrường chủ trì xây dựng dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về bùn thải của hệthống xử lý nước thải, dự kiến ban hành vào Quý IV năm 2012. Quy chuẩn này sẽcó những quy định cụ thể cho từng loại bùn thải đặc trưng cho loại hình sảnxuất, trong đó có loại hình chế biến thủy sản.

6. Đối với kiến nghị số 5 về xây dựng chỉ tiêu đánhgiá, công bố các danh sách các doanh nghiệp đủ năng lực và xây dựng hệ thống xửlý nước thải đảm bảo chất lượng: xây dựng hệ thống xử lý nước thải thuộc loạihình dịch vụ khoa học và công nghệ, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, các tổchức khoa học và công nghệ phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạtđộng của tổ chức khoa học và công nghệ.

7. Đối với kiến nghị số 6 về quản lý và xử lý nướcthải trong KCN: Hiện tại việc quản lý và bảo vệ môi trường trong KCN cần tuânthủ các quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 củaBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khukinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp và Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 08/2009/TT-BTNMT .

8. Đối với kiến nghị số 7 về việc thu gom, xử lýchất thải nguy hại (CTNH): trường hợp địa phương không có đơn vị hành nghề quảnlý CTNH đã được cấp phép, các doanh nghiệp thủy sản có thể liên hệ để ký hợpđồng với các đơn vị hành nghề quản lý CTNH có địa bàn hoạt động liên tỉnh đãđược Tổng cục Môi trường cấp phép tại trang Web http://quanlychatthai.vn.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môitrường gửi Quý Hiệp hội để biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, KSON, Th(6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến