BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/TCT-PCCS
Về việc sử dụng hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

Tổng Công ty Khoáng sản - TKV
Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt nam

Trả lời côngvăn số 1005/CV-TCKT ngày 5/6/2007 của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV Tập đoàncông nghiệp Than và Khoáng sản Việt nam về việc sử dụng hoá đơn GTGT; Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Theo quy địnhtại điểm 5.6 mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT thì: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho cáccơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh ở khác địa phương (tỉnh, thành phốtrực thuộc TW) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụthuộc với nhau được lựa chọn sử dụng 1 trong 2 loại chứng từ: Phiếu xuất khokiêm vận chuyển nội bộ hoặc hoá đơn GTGT và đăng ký với cơ quan thuế.

Vì vậy trườnghợp Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai là đơn vị thành viên hạch toánphụ thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - TKV, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấutrừ khi chuyển giao thành phần tinh quặng đồng về Tổng Công ty để xuất khẩu đãđăng ký với cơ quan thuế sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kêkhai nộp thuế GTGT đầu ra tại Lào cai thì số thuế GTGT đầu ra của Công ty mỏ tuyểnđồng Sin Quyền - Lào cai là số thuế GTGT đầu vào của Tổng Công ty Khoáng sản - TKVkê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuếcó ý kiến để Tổng Công ty Khoáng sản - TKV Tập đoàn than và khoáng sản Việt nambiết và thực hiện./.