BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2179/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Thúy Đạt
(Địa chỉ: 86A Hàng Chiếu - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 26/CV ngày 08/01/2014 và công văn số 30/CV ngày30/05/2014 của Công ty TNHH Thúy Đạt về chi phí hợp lý để tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhquy định về các chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp như sau:

"1. Trừ cáckhoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nêu đápứng đủ các điều kiện sau:

1.1.Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn chứng từ hợppháp theo quy định của pháp luật"

Điểm2.12 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhquy định về chi trả tiền điện nước đối với trường hợp thuê địa điểm sản xuấtkinh doanh như sau:

"2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.12.Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điệnnước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếpvới đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợpsau:

b)Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện nướcvới chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theomẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo chứng từ thanh toán tiềnđiện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợpvớisố lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinhdoanh.

Khoản1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy địnhvê các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệpnhư sau:

"1. Trừ cáckhoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đápứng đủ các điều kiện sau:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp

b)Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định củapháp luật. "

Điểm2.13 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tàichính quy định về chi phí điện nước đối với trường hợp thuê địa điểm sản xuấtkinh doanh như sau:

"2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.13.Chi trả tiền điện, tiền nước đối với nhữnghợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinhdoanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện nước không có đủ chứng từthuộc một trong các trường hợp sau.

Trườnghợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nướcvới chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không cóbảng kê theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo chứng từ thanhtoán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sán xuất kinh doanh phùhợpvới số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địađiểm sản xuất kinh doanh. "

Căncứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thúy Đạt (bên A) ký hợp đồng lắpđặt và khảo nghiệm thiết bị số 01/HĐII-TTGĐ ngày 03/01/2011 với Trung tâm giámđịnh máy và thiết bị (bên B). Trong thời gian tiến hành khảo nghiệm, bên A đượcthực hiện sản xuất tại xưởng của bên B theo đúng đăng ký kinh doanh và bên Aphải trả cho bên B tiền điện nước và phụ phí (quản lý và hao tổn). Theo giảitrình của Công ty Thúy Đạt thì tại hợp đồng lắp đặt và khảo nghiệm thiết bị số 01/HĐ11 -TTGĐ có quy định: số tiền điện nước bên A trả cho bên B để phục vụ khảonghiệm và được thanh toán hàng tháng theo chỉ số tiêu thụ trên đồng hồ với giáquy định của Nhà nước, khoản phụ phí cho quản lý và hao tổn được trả dần chokhoản tiền lắp đặt đường dây và đồng hồ đo điện riêng và được thanh toán riêngbiệt, không liên quan đến tiền điện, nước; bên B không hạch toán khoản chi phíđiện, nước của bên A trả cho bên B thì khoản tiền điện, nước này là khoản thuhộ/chi hộ; Công ty TNHH Thúy Đạt được tính chi phí điện, nước đã thanh toán choTrung tâm giám định máy và thiết bị trong thời gian tiến hành khảo nghiệm nêucó đầy đủ các giấy tờ sau:

-Bảng kê thanh toán tiền điện, nước theo Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tải chính và Thông tư số123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

-Chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với Trung tâm giám định máy và thiết bịphù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ. Hợp đồng lắp đặt và khảonghiệm máy giữa Trung tâm giám định máy và thiết bị với Công ty TNHH Thúy Đạt.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty TNHH Thúy Đạt được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế Tp.HN;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn