UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2179/UBND-TCĐT
V/v công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bến Tre.

Bến Tre, ngày 01 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp hoạt động công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựngvề việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 26 tháng 5năm 2011,

Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố Đơn giáduy trì cây xanh đô thị tỉnh Bến Tre kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng đểlập và quản lý chi phí duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHCao Văn Trọng

Phần I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ TỈNH BẾN TRE

(Kèm theo Công văn số 2179/UBND-TCĐT ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ

Nghị định số 205/2004/NĐ ­-CP ngày 14tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương vàchế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với ngườilao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộgia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đôthị;

Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì câyxanh đô thị;

Thông báo giá vật liệu xây dựng vàtrang trí nội thất tháng 01 năm 2010 của liên Sở Tài chính - Xây dựng Bến Tre.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi côngxây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 3năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre.

II. NỘI DUNGCỦA ĐƠN GIÁ

Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnhBến Tre là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vậtliệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị công táctrong lĩnh vực: Duy trì thảm cỏ, duy trì cây trang trí; duy trì cây bóng mát;duy trì vệ sinh công viên; trồng mới cây xanh từ khâu chuẩn bị đến khâu kếtthúc công tác kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sảnxuất nhằm bảo đảm hoàn thành công tác theo đúng quy trình kỹ thuật.

1. Chi phí vật liệu:

Là chi phí vật liệu chính, vật liệuphụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh.

Giá vật liệu trong đơn giá là giávật liệu theo mặt bằng giá tháng 01 năm 2011 trên địa bàn thành phố Bến Tre(mức giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình áp dụng đơn giá nếugiá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so vớigiá vật liệu để tính đơn giá, thì được tính bù chênh lệch vật liệu. Các đơn vịcăn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tạitừng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá thông báo và số lượng vậtliệu đã sử dụng theo định mức để xác định chi phí vật liệu thực tế sau đó sosánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu vàđưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá duytrì cây xanh đô thị là chi phí về tiền lương của công nhân (kể cả chính, phụ)để hoàn thành một đơn vị sản phẩm đúng yêu cầu quy trình kỹ thuật. Theo nguyêntác này chi phí nhân công trong đơn giá được xác định như sau:

Lương tối thiểu vùng được tính theoNghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ và Công vănsố 777/UBND-TCĐT ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre vềviệc điều chỉnh lương tối thiểu để xây dựng lại 03 Bộ đơn giá dịch vụ công ích tỉnhBến Tre.

+ Đối với thành phố Bến Tre và huyệnChâu Thành: 1.050.000đ/tháng.

+ Đối với các huyện còn lại:830.000đ/tháng.

Cấp bậc tiền lương theo bảng lươngA.1-5 công trình đô thị (nhóm 1,2,3) ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ -CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ:

+ Nhóm I: Quản lý công viên.

+ Nhóm II: Bảo quản, phát triển câyxanh, ươm trồng cây.

+ Nhóm III: Chặt hạ cây trong thànhphố.

Các khoản phụ cấp thực hiện theo Côngvăn số 4734/UBND-TCĐT ngày 22 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc xây dựnglại 03 Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bến Tre gồm: Phụ cấp lưu động 20%lương tối thiểu, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và mộtsố chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% so với tiền lươngcơ bản.

3. Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc,thiết bị trực tiếp thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Sử dụng bảng giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày17 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Bến Tre về việc công bố bảng giá ca máy và thiếtbị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre, bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản,chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí khácriêng chi phí tiền lương thợ điều khiển máy thì bỏ phụ cấp không ổn định sảnxuất.

III. KẾT CẤU CỦA BỘ ĐƠN GIÁ

Đơn giá công tác duy trì cây xanh đôthị tỉnh Bến Tre bao gồm:

Phần I: Thuyết minh và hướng dẫn ápdụng

Phần II: Đơn giá

+ Chương I: Duy trì thảm cỏ (áp dụngđịnh mức dự toán theo Văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng).

+ Chương II: Duy trì cây trang trí(áp dụng định mức dự toán theo Văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của BộXây dựng).

+ Chương III: Duy trì cây bóng mát(áp dụng định mức dự toán theo Văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của BộXây dựng).

+ Chương IV: Duy trì vệ sinh côngviên (áp dụng định mức theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ).

+ Chương V: Trồng mới cây xanh (ápdụng định mức theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ).

- Kết cấu tập đơn giá duy trì câyxanh đô thị tỉnh Bến Tre được trình bày theo nhóm loại công tác và được mã hoáthống nhất theo nguyên tắc:

+ Hai chữ cái và một số đầu: Chỉ sốchương.

+ Hai số kế tiếp: Chỉ số các côngviệc của chương.

+ Hai (hoặc ba) số sau: Chỉ số đơngiá công việc cụ thể.

IV. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnhBến Tre là cơ sở tham khảo để lập và quản lý chi phí cho các công tác: Duy trìthảm cỏ, duy trì cây trang trí; duy trì cây bóng mát; duy trì vệ sinh công viênvà trồng mới cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nội dung của từng loại côngtác được quy định cụ thể ở từng phần trong tập đơn giá.

Trường hợp những loại công tác cóyêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá nàythì các đơn vị căn cứ theo phương pháp xây dựng định mức đơn giá do Bộ Xây dựnghướng dẫn để xây dựng đơn giá.

Khi lập dự toáncho công tác duy trì cây xanh đô thị thuộc chương I đến chương IV thì áp dụngtheo hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị.

Khi lập dự toán cho các công táctrồng mới cây xanh đô thị thuộc chương V thì áp dụng theo hướng dẫn lập dự toánxây dựng công trình.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY LẮP

DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

(Chưa có thuế giá trị gia tăng)

STT

Tên vật liệu

Đơn vị

Giá vật liệu (đồng)

1

Nước máy

m3

5.000

2

Hoa giống (ngắn ngày, dài ngày)

cây

6.000

3

Hoa giỏ (ngắn ngày, dài ngày)

giỏ

9.000

4

Thuốc trừ sâu

lít

65.000

5

Phân hữu cơ

kg

2.000

6

Phân vô cơ

kg

6.000

7

Thuốc xử lý đất

kg

40.000

8

Cây cảnh, cây lá màu

cây

6.000

9

Cây hàng rào

cây

3.500

10

Cây cảnh (trổ hoa, tạo hình)

cây

30.000

11

Đất mùn đen trộn cát mịn

m3

90.000

12

Cây cảnh trong chậu

cây

35.000

13

Chậu cảnh

chậu

70.000

14

Cây chống phi 60 L >3m

cây

8.000

15

Dây kẽm 1mm

kg

19.350

16

Cỏ lá gừng

m2

25.000

17

Cỏ nhung

m2

38.000

18

Cỏ hoàng lạc

m2

35.000

19

Vôi bột

kg

3.150

20

Sơn

kg

72.000

21

Xăng

lít

14.909

22

Nẹp gỗ

cây

2.500

23

Đinh

kg

17.550

24

Adao

kg

34.200

25

Chổi tre dài

cái

13.000

26

Chổi tre ngắn

cái

9.000

27

Cán chổi dài

cái

3.500

28

Cán chổi ngắn

cái

2.500

29

Xẻng

cái

26.000

30

Bàn chải

cái

8.500

31

Nước tẩy rửa (1 lít = 4 lọ)

lọ

3.000

32

Sọt sắt

cái

26.000

33

Lưới thép đúc F1

m2

32.000

34

Rá tre

cái

28.000

35

Rổ tre

cái

8.000

36

Cót ép

m2

20.000

37

Thuyền tôn (2,5m*1m)

cái

500.000

38

Xe cải tiến

cái

2.577.000

39

Nẹp gỗ 0,03*0,05*0,3

cây

2.000

40

Cọc chống 2,5m

cây

3.500

41

Bao bố

cái

1.500

42

Đất thịt

m3

70.000

43

Cây trồng

cây

60.000

44

Dây nilon

kg

4.500

45

Hoa cây

cây

9.000

46

Nước tẩy rửa

lít

15.000


BẢNG TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN

CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ DUY TRÌ CÂYXANH ĐÔ THỊ

TT

Nội dung công tác

Bậc thợ

Lương tố thiểu vùng

Hệ số bậc Lương

Phụ cấp lưu động (% LTT))

Lương phụ (nghỉ lễ tết….) (%LCB)

Lương khoán trực tiếp (% LCB)

Lương ngày công

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

1

Công nhân thủ công

3,5/7 - N2 - A.1.5

 1.050.000

 830.000

2,51

20

12,00

4,00

 125.661

 99.332

2

Công nhân thủ công

3,5/7 - N1 - A.1.5

 1.050.000

 830.000

2,355

20

12,00

4,00

118.399,62

 93.592

3

Công nhân thủ công

4/7 - N2 - A.1.5

 1.050.000

 830.000

2,71

20

12,00

4,00

 135.030

 106.738

4

Công nhân thủ công

4/7 - N3 - A.1.5

 1.050.000

 830.000

2,92

20

12,00

4,00

 144.868

 114.514

*Công thực tính lương ngày công:

(Lương tối thiểu vùng*hệ số cấp bậc +20 % lương tối thiểuvùng +12%lương tối thiểu vùng * hệ số cấp bậc +4%lương tối thiểu vùng *hệ sốcấp bậc)/26 ngày.

BẢNG GIÁ CA MÁY

CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ DUY TRÌ CÂYXANH ĐÔ THỊ

STT

Loại máy và thiết bị

Số ca/ năm

Định mức khấu hao, sửa chữa, CP khác/năm (%/giá tính KH)

Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca

Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy

CP nhiên liệu, năng lượng
(CNL)

Chi phí tiền lương
(CTL)

Giá ca máy
(CCM)

Khấu hao

Sửa chữa

CP khác

TP.Bến Tre, H.Châu Thành

Các huyện còn lại

TP.Bến Tre, H.Châu Thành

Các huyện còn lại

1

Ô tô vận tải thùng 2,0T

220

18

6.20

6

12.00

lít xăng

1x2/4 loại <3,5T

184.275

128.472

101.554

525.572

498.654

2

Ô tô tưới nước 5,0m3

220

14

4.35

6

22.50

lít diezel

1x3/4 loại 3,5-7,5T

316.788

160.327

126.735

943.557

909.965

3

Ô tô tưới nước 8,0m3

220

13

4.12

6

25.50

lít diezel

1x3/4 loại 7,5-16,5T

359.026

169.228

133.770

1.141.379

1.105.921

4

Xe ô tô tải có gắn cần trục 2,5T

240

17

4.55

6

27.00

lít diezel

1x1/4+1x3/4 loại 3,5-7,5T

380.145

261.159

206.440

1.377.278

1.322.559

5

Cần trục ô tô - sức nâng: 3,0T

220

16

4.72

5

24.75

lít diezel

1x1/4+1x3/4 loại <3,5T

348.466

261.159

206.440

1.247.691

1.192.972

6

Máy bơm nước, động cơ điện 1,50kW

180

17

4.74

5

4.05

kWh

1x3/7

4.433

116.292

91.926

125.478

101.112

7

Máy bơm xăng 3,0cv

150

20

5.80

5

1.62

lít xăng

1x4/7

24.877

135.030

106.738

177.566

149.274

8

Cưa máy cầm tay 1,3kW

160

30

10.50

4

2.73

kWh

1x3/7

2.988

116.292

91.926

140.417

116.051

9

Máy cắt cỏ cầm tay 0,8kW

160

30

10.50

4

2.16

kWh

1x4/7

2.364

135.030

106.738

150.188

121.896

10

Xe thang cao 12m

260

14

4.02

5

25.20

lít diezel

1x1/4+1x3/4 loại 7,5-16,5T

354.802

294.888

233.102

1.722.622

1.660.836


Phần II

Chương I

DUY TRÌ THẢM CỎ

CX.11110 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦNCHỦNG VÀ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH…)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đềuướt đẫm thảm cỏ, tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng nướckhoan bơm lên trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tướitại chỗ hoặc bằng xe chở tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

- Lượng nước tuới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ được quyđịnh như sau:

- Lượng nước nước tưới: 7lít/m2(cỏthuần chủng); 9lít/m2 (cỏ không thuần chủng); số lần tưới 240lần/năm.

CX.11110 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢMCỎ THUẦN CHỦNG BẰNG MÁY BƠM

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1111

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm

100m2/lần

CX.1111.1

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm xăng

100m2/lần

 13.383

 10.579

 18.911

15.898

CX.1111.2

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm điện

100m2/lần

 17.844

 14.105

 17.818

14.358

CX.11120 TƯỚI NƯỚC THẢM CÓ THUẦN CHỦNG BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1112

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

100m2/lân

CX.1112.1

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công

100m2/lần

 2.500

 23.197

 18.337

CX.11130 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG XE BỒN

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1113

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn

100m2/lần

 

 

CX.1112.1

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 5m3

100m2/lần

 2.500

 19.628

 15.516

 44.215

 42.641

CX.1112.2

Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8m3

100m2/lần

 2.500

 19.628

 15.516

 34.036

 32.979

CX.11140 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủngtiểu đảo dải phân cách..) bằng máy bơm

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1114

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách..) bằng máy bơm

100m2/lần

CX.1114.1

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách..) bằng máy bơm xăng

100m2/lần

 16.059

 12.695

 22.693

 19.077

CX.1114.2

Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách..) bằng máy bơm điện

100m2/lần

 21.413

 16.926

 21.381

 17.229

CX.11150 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ KHÔNGTHUẦN CHỦNG TIỂU ĐẢO DẢI PHÂN CÁCH…) BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1115

Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách..) bằng thủ công

100m2/lần

 3.000

 30.335

 23.979

CX.11160 TƯỚI NƯỚC THẢM CÓ KHÔNG THUẦN CHỦNG TIỂU ĐẢO DẢIPHÂN CÁCH…) BẰNG XE BỒN

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

N. công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1116

Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách..)

100m2/lần

CX.1116.1

Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách..) bằng xe bồn 5m3

100m2/lần

 3.000

 17.844

14.105

 48.235

 46.517

CX.1116.2

Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách..) bằng xe bồn 8m3

100m2/lần

 3.000

 17.844

14.105

 34.036

 32.979

CX.12100 PHÁT THẢM CỎ THUẦN CHỦNG VÀTHẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH…)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Phát quang thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằngphẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tuỳ theo hình và điều kiện chăm sóctừng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.

- Dọn dep vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi30m.

CX.12110 PHÁT QUANG THẢM CỎ BẰNG MÁY

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1211

Phát thảm cỏ bằng máy

100m2/lần

CX.1211.1

Thảm cỏ thuần chủng

100m2/lần

 

 21.605

 17.078

 10.063

 8.167

CX.1211.2

Thảm cỏ không thuần chủng

100m2/lần

 

 16.204

 12.809

 7.509

 6.095

CX.12120 PHÁT THẢM CỎ BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1212

Phát thảm cỏ bằng thủ công

100m2/lần

CX.1212.1

Thảm cỏ thuần chủng

100m2/lần

 

 67.515

 53.369

CX.1212.2

Thảm cỏ không thuần chủng

100m2/lần

 

 54.012

 42.695

CX.12130 XÉN LỀ CỎ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

Xén thẳng lề cỏ theo chu vi cách bó vĩa 10cm.

Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn trong phạm vi 30m.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1213

Xén lề cỏ

100md/lần

CX.1213.1

Cỏ lá gừng

100md/lần

 44.560

 35.224

CX.1213.2

Cỏ nhung

100md/lần

 67.515

 53.369

CX.12140 LÀM CỎ TẠP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ cỏ sạch khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo cỏ đượcduy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn trong phạm vi 30m.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1214.1

Làm cỏ tạp

100m2/lần

 44.560

 35.224

CX.12150 TRỒNG DẶM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Thay thế các chổ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặmcùng với cỏ hiện hữu.

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bịmất khoảng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi30m.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.12150

Trồng dặm cỏ

1m2/lần

CX.1215.1

Cỏ lá gừng

1m2/lần

 30.825

 10.397

 8.219

CX.1215.2

Cỏ nhung

1m2/lần

 44.735

 10.397

 8.219

CX.1215.3

Cỏ hoàng lạc

1m2/lần

 41.525

 10.397

 8.219

CX.12160 PHUN THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU CỎ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

Phun thuốc trừ sâu cỏ.

Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cáchnhau 5 đến 7 ngày.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.1216.1

Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ

100m2/lần

 975

 9.587

 7.578

 

 

CX.12170 BÓN PHÂN THẢM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

N. công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.12170

Bón phân thảm cỏ

100m2/lần

 18.000

 13.503

 10.674

Chương II

DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ CÂY CẢNH

CX.21100 DUY TRÌ BỒN HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư dụng cụ dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đến ướt đẫm gốc tại gốc cây,kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từgiếng khoan bơm lên trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phốtưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạmvi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

- Lượng nước và số lần tưới để duy trì bồn hoa được quy địnhnhư sau:

- Lượng nước tưới: 7lít/m2; Số lần tưới 420lần/năm.

- Lượng nước tưới và số lần tưới duy trì bồn cảnh, hàng ràođược quy định như sau:

- Lượng nước tưới: 7lít/m2; Số lần tưới 240 lần/năm.

CX.21110 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNGRÀO BẰNG MÁY BƠM

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.21110

Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm

100m2/lần

CX.2111.1

Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm xăng

100m2/lần

 

 14.275

 11.284

 20.171

 16.958

CX.2111.2

Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm điện

100m2/lần

 

 17.844

 14.105

 17.818

 14.358

CX.21120 TƯỚI NƯỚC BỒN HOA, BỒNCẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

N. công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2112.1

Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công

100m2/lần

 2.500

 28.550

 22.568

 

 

CX.21130 TƯỚI NƯỚC BỒN HOA, BỒNCẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG XE BỒN

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2113

Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn

100m2/lần

 

 

 

 

CX.2113.1

Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 5m3

100m2/lần

 2.500

 19.628

 15.516

 44.215

 42.641

CX.2113.2

Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3

100m2/lần

 2.500

 19.628

 15.516

 34.036

 32.979

CX.22110 CÔNG TÁC THAY BỒN HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặtbằng bồn đúng theo quy trình.

- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tướinhẹ sau khi trồng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạmvi 30m.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2211

Công tác thay bồn hoa

100m2/lần

CX.2211.1

Công tác thay bồn hoa giống

100m2/lần

15.000.000

 449.650

355.438

CX.2211.2

Công tác thay bồn hoa giỏ

100m2/lần

14.400.000

 405.090

320.214

CX.22120 PHUN THUỐC TRỪ SÂU BỐN HOA

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2212.1

Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

100m2/lần

 975

 22.550

 17.825

 

 

CX.22130 BÓN PHÂN VÀ XỬ LÝ BỒN HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.

- Bón đều phân vào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc thu dọn rác thảy trong phạmvi 30m.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

N. công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2213.1

Bón phân và xử lý đất bồn hoa

100m2/lần

 438.000

 45.100

 35.650

 

 

CX.22140 DUY TRÌ BỒN CẢNH LÁ MÀU (BAO GỒM CẢNH Ở CÔNG VIÊNCÓ HÀNG RÀO VÀ KHÔNG CÓ HÀNG RÀO)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặmđối với công viên có hàng rào là 20%/năm, công viên không có hàng rào là30%/năm).

- Nhổ bỏ cỏ dại 12 lần /năm; cắt tỉa bấm ngọn 8 lần/năm.

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẽ nhau (phân vô cơ 2lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 2 đợt, mỗi đợt 2 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2214

Duy trì bồn cảnh cây lá màu

100m2/năm

 

 

 

 

CX.2214.1

Duy trì bồn cảnh cây lá màu có hàng rào

100m2/năm

3.574.250

2.660.091

 2.102.739

CX.2214.2

Duy trì bồn cảnh cây lá màu không có hàng rào

100m2/năm

4.955.900

3.346.043

 2.644.968

Cộng

 

CX.22150 DUY TRÌ CÂY HÀNG RÀO ĐƯỜNG VIỀN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cửa sắt hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao(thực hiện 12 lần/năm).

- Bón phân hữu cơ 2 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2215

Duy trì cây hàng rào đường viền

100m2/năm

CX.2215.1

Duy trì cây hàng rào đường viền cao<1m

100m2/năm

1.200.000

 1.822.905

 1.440.963

CX.2215.2

Duy trì cây cảnh cây lá màu không có hàng rào >=1m

100m2/năm

1.200.000

 2.889.642

 2.284.193

CX.22160 TRỒNG DẶM CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ gốc cây xấu, xới đất trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm là30%/1m2).

- Nhổ cỏ dại; cắt tiả bấm ngọn, bón phân hữu cơ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc và sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2216.1

Trồng dặm cây hàng rào đường viền

1m2

 147.950

 5.026

 4.270

CX.23100 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA CÂY CẢNH TẠO HÌNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm gốc cây, kết hợpphun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếngkhoan bơm lên trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tướitại chỗ hoặc chở bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoavà cây cảnh tạo hình được quy định như sau:

- Lượng nước tưới: 7 lít/m2, số lần tưới là240lần/năm.

CX.23110 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNHTẠO HÌNH BẰNG MÁY BƠM

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2311

Tưới nước giếng khoan cây ra hoa tạo hình bằng máy bơm

100cây/lần

CX.2311.1

Tưới nước giếng khoan cây ra hoa tạo hình bằng máy bơm xăng

100cây/lần

 

 13.383

 10.579

 18.911

 15.898

CX.2311.2

Tưới nước giếng khoan cây ra hoa tạo hình bằng máy bơm điện

100cây/lần

 

 17.844

 14.105

 17.818

 14.358

CX.23120 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOAVÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2312.1

Tưới nước cây ra hoa tạo hình bằng thủ công

100cây/lần

 2.500

 26.766

 21.158

CX.23130 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOAVÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH XE BỒN

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2313

Tưới nước cây ra hoa tạo hình bằng xe bồn

100cây/lần

CX.2313.1

Tưới nước cây ra hoa tạo hình bằng xe bồn 5m3

100cây/lần

2.500

 19.628

 15.516

 44.215

 42.641

CX.2313.2

Tưới nước cây ra hoa tạo hình bằng xe bồn 8m3

100cây/lần

 2.500

174.870

 97.345

 30.794

 29.838

CX.24110 DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỔ HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc

- Cắt sửa tán gọn gàng cân đối không để cây nặng tàn, nghiêngngả (thực hiện 12 lần trên năm).

- Bón phân vô cơ, phân hữu cơ xen kẻ nhau (phân vô cơ 2lần/năm, phân hữu cơ 2 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 4 đợt, mỗi đợt 2 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2411.0

Duy trì cây cảnh trổ hoa

CX.2411.1

Duy trì cây cảnh trổ hoa

100cây/năm

 1.468.600

6.954.045

 5.497.007

CX.2411.2

Duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa

100cây/năm

 1.468.600

7.649.450

 6.046.708

CX.24120 TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRỔ HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tướinước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2412.1

Trồng dặm cây cảnh trổ hoa

100cây

 3.000.000

 1.884.912

1.489.978

 

CX.24130 DUY TRÌ CÂY CẢNH TẠO HÌNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cây theo hình quy định (thực hiện 12 lần/năm).

- Bón phân vô cơ phân hữu cơ xen kẻ nhau (phân vô cơ 2lần/năm phân hữu cơ 2 lần/năm).

- Phun thuốc trừ sâu cho cây (phun 3 đợt mỗi đợt 2 lần).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2413.1

Duy trì cây cảnh tạo hình

100cây/năm

 1.461.450

 5.779.284

4.568.386

CX.25100 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU

(Kích thước chậu có kích thước bình quân 60cm, cao 40cm)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm gốc cây, kết hợpphun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình khu vực, nước lấy từ giếng khoan bơm lêntưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗhoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

- Lượng nước và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậuđược quy định như sau:

- Lượng nước tưới: 5lít/cây; số lần tưới 240 lần/năm.

CX.25110 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG MÁYBƠM

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2511

Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm

100chậu/lần

CX.2511.1

Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm xăng

100chậu/lần

 

 8.922

 7.053

 12.103

 10.175

CX.2511.2

Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm điện

100chậu/lần

 12.491

 9.874

 8.156

 6.572

CX.25120 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG THỦ CÔNG

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2512.1

Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

100chậu/lần

 1.500

 19.628

 15.516

CX.25130 TƯỚI NƯỚC MÁY CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG XE BỒN

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2513

Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn

100chậu/lần

CX.2513.1

Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 5m3

100chậu/lần

 1.500

 12.491

 9.874

 29.477

 28.427

CX.2513.2

Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 8m3

100chậu/lần

 1.500

 14.275

 11.284

 24.311

 23.556

CX.26110 THAY ĐẤT PHÂN CHẬU CẢNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Xúc bỏ đất cũ thay thế đất mới đã được trộn đều với phânvà thuốc xử lý đất.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2611.1

Thay đất phân chậu cảnh

100chậu/lần

 1.000.000

1.350.300

1.067.380

CX.26120 DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư dụng cụ đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cảnh hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6lần/năm.

- Bón phân vô cơ 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗiđợt 2 lần.

- Nhổ cỏ daị, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2612.1

Duy trì cây cảnh trồng chậu

100chậu/năm

 177.450

4.320.960

3.415.616

CX.26130 TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRONG CHẬU

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2613.1

Trồng dặm cây cảnh trồng chậu

100chậu/năm

 3.530.000

1.256.608

 993.318

CX.26140 THAY CHẬU HỎNG VỠ

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2614.1

Thay chậu hỏng, vỡ

100chậu/lần

7.000.000

1.350.300

1.067.380

CX.26150 DUY TRÌ DÂY LEO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nới làm việc.

- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

- Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây leo quy địnhnhư sau:

- Lượng nước tưới là 5lít/cây; số lần tưới 175 lần/năm.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.2615.1

Duy trì cây leo

10cây/lần

 250

 16.204

 12.809

Chương III

DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT

Phân loại cây bóng mát:

- Cây bóng mát mới trồng: Cây sau khi trồng được 90 ngày đến2 năm.

- Cây bóng mát trồng 2 năm.

- Cây bóng mát loại 1: Cây cao <= 6m và đường kính gốc<= 20cm.

- Cây bóng mát loại 2: Cây cao <= 12m và có đường kínhgốc <= 50cm.

- Cây bóng mát loại 3: Cây cao >12m hoặc đường kính gốc> 50cm.

CX.3110 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT MỚI TRỒNG

Thành phần công việc:

- Tưới nước đẫm gốc cây.

- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm.

- Sửa tán cây tạo hình và tẩy chồi:dùng kéo(hoặc cưa) cắttỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện 4lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹprác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định thực hiện thực hiện 4lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3111

Duy trì cây bóng mát mới trồng

1cây/năm

 49.113

 156.635

 123.816

 113.227

 109.196

CX.31120 DUY TRÌ THẢM CỎ GỐC BÓNG MÁT

(Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Tưới nước bằng xe bồn, lượng nước tưới: 20lít/m2;số 240 lần/năm.

- Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trungbình 8 lần/năm.

- Làm cỏ tạp thực hiện 12 lần/năm.

- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.

- Trồng dặm cỏ 30%.

- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.

- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc saukhi thi công; chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3112.1

Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát cỏ lá gừng

1bồn/năm

 72.988

 546.872

432.289

 780.529

752.191

CX.3112.2

Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát cỏ nhung

1bồn/năm

 84.688

 546.872

432.289

 780.529

752.191

CX.31130 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI 1

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch việc thông báo cắt sửa, khảo sát hiện trườngliên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư dụng cụ, dụng cụ đến nơi làm việc, giảiphóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thựchiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửacất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3113.1

Duy trì cây bóng mát loại 1

1 cây/năm

 3.836

 60.764

 48.032

CX.31140 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI 2

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiệntrường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặtbằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặt biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối sơn vết cắt thựchiện trung bình 2 lần/năm.

- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.

- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.

- Vệ sinh quanh gốc cây thựchiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. Chùi rửacất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3114.1

Duy trì cây bóng mát loại 2

1 cây/năm

 1.649

355.369

280.910

109.420

100.393

CX.31150 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI 3

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiệntrường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật tư dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặtbằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặt biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối sơn vết cắt thựchiện trung bình 2 lần/năm.

- Gở phụ sinh, ký sinh thông thường

- Vệ sinh quanh gốc cây thựchiện trung bình 12 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công. Chùi rửacất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3115.1

Duy trì cây bóng mát loại 3

1cây/năm

2.729

 781.824

618.013

 180.644

165.660

CX.31160 GIẢI TOẢ CÀNH CÂY GÃY

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Giải toả cành cây gãy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

- Cắt bằng vết cây gẩy, sơn vết cắt.

- Dọn dẹp vệ sinh thu gom cành lá; vận chuyển về vị trí theoquy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3116

Giải toả cành cây gãy

1 cây

CX.3116.1

Giải toả cành cây gãy loại 1

1 cây

 40.509

 32.021

 9.829

 8.124

CX.3116.2

Giải toả cành cây gãy loại 2

1 cây

 2.099

 162.036

128.086

 74.847

68.973

CX.3116.3

Giải toả cành cây gãy loại 3

1 cây

 2.510

 270.060

213.476

 96.988

89.644

CX.31170 CẮT THẤP TÁN, KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng lọai cây,từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỷ mỹ thuật, khống chế chiều caotừ 8 đến 12m.

- Thu dọn cành lá cây, thu gom vận chuyển về vị trí theo quyđịnh.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3117

Cắt thấp tán khống chế chiều cao

1 cây

CX.3117.1

Cắt thấp tán khống chế chiều cao cây loại 1

1 cây

10.497

 607.635

480.321

 324.090

311.457

CX.3117.2

Cắt thấp tán khống chế chiều cao cây loại 2

1 cây

12.596

 810.180

640.428

 410.221

394.499

CX.31180 GỠ PHỤ SINH CÂY CỔ THỤ

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồngvà mỹ thuật đô thị.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3118.1

Gở phụ sinh cây cổ thụ

1 cây

 1.080.240

853.904

 310.072

298.950

CX.31190 GIẢI TOẢ CÂY GÃY ĐỔ

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch khảo sát hiện trường thông báo cắt điện.

- Chuẩn bị dụng cụ giao thông cảnh giới giao thông.

- Giải toả cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây đào gốc,vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3119

Giải toả cành cây gãy đổ

1 cây

CX.3119.1

Giải toả cành cây gãy đổ cây loại 1

1 cây

 445.599

 352.235

 42.125

 34.815

CX.3119.2

Giải toả cành cây gãy đổ cây loại 2

1 cây

 945.210

 747.166

 536.341

491.736

CX.3119.3

Giải toả cành cây gãy đổ cây loại 3

1 cây

 2.025.450

1.601.070

 901.954

819.151

CX.31200 ĐỐN HẠ CÂY SÂU BỆNH

Thành phần công việc:

- Khảo sát lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụgiải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.

- Đốn hạ cây, chặt cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.

- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.

- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định cự lyvận chuyển trong phạm vi 5km.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

N. công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3120

Đốn hạ cây sâu bệnh

1 cây

CX.3120.1

Đốn hạ cây sâu bệnh cây loại 1

1 cây

 469.371

 371.027

 77.229

 63.828

CX.3120.2

Đốn hạ cây sâu bệnh cây loại 2

1 cây

1.839.820

1.454.334

 878.104

 813.050

CX.3120.3

Đốn hạ cây sâu bệnh cây loại 3

1 cây

3.114.655

2.462.061

 1.497.279

1.377.458

CX.31210 QUÉT VÔI GỐC CÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vôi và nước tôi vôi

- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thựchiện bình quân 3 lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.3121

Quét vôi gốc cây

1 cây

CX.3121.1

Quét vôi gốc cây loại 1

1 cây

 607

 4.147

 3.278

CX.3121.2

Quét vôi gốc cây loại 2

1 cây

 2.172

 6.283

 4.967

CX.3121.3

Quét vôi gốc cây loại 3

1 cây

 4.343

 15.708

 12.416

Chương IV

DUY TRÌ VỆ SINH CÔNG VIÊN

CX.40100 QUÉT RÁC TRONG CÔNG VIÊN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động:

- Quét rác bẩn, thu gom vận chuyển đến nơi quy định.

- Vệ sinh dụng cụ cất vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường bãi luôn sạch sẽ không có rác bẩn.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.4010.0

Quét rác trong công viên

1.000m2lần

CX.4010.1

Quét rác trong công viên đường nhựa đường dall đường gạch sin

1.000m2lần

 27.645

 21.853

CX.4010.2

Quét rác trong công viên đường đất

1.000m2lần

 50.264

 39.733

CX.4010.3

Quét rác trong công viên thảm cỏ

1.000m2lần

 62.830

 49.666

CX.4010.4

Quét rác trong công viên vỉa hè (gạch lá dừa, mắt na)

1.000m2lần

 31.415

 24.833

CX.40500 THAY NƯỚC HỒ CẢNH

Thành phần công việc:

Bơm nước hút sạch nước bẩn, cọ rửa xung quanh hồ vét sạchbùn đất trong đáy hồ, vận chuyển rác bùn đổ tại nơi quy định, cấp nước mới chohồ.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.40500

Thay nước hồ cảnh

100m2lần

CX.4050.1

Thay nước hồ <1.000m2

100m2lần

308.450

 236.799

187.184

 236.163

198.534

CX.4050.2

Thay nước hồ >1.000m2

100m2lần

515.150

 236.799

187.184

 390.645

 328.403

CX.40600 VỚT RÁC VÀ LÁ KHÔ TRÊN MẶT HỒ

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.40600

Vớt rác và lá khô trên mặt hồ

1m3lần

 15.,294

 394.271

 311.662

CX.41200 BẢO VỆ CÔNG VIÊN DẢI PHÂN CÁCH

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.41200

Bảo vệ công viên dải phân cách

<1ha/ngày đêm

CX.4120.1

Bảo vệ công viên kín

<1ha/ngày đêm

 443.999

350.970

CX.4120.2

Bảo vệ công viên hở (vườn hoa)

<1ha/ngày đêm

 754.798

596.649

CX.4120.3

Bảo vệ dải phân cách

<1ha/ngày đêm

 532.798

421.164

CX.41300 DUY TRÌ BIỂU TƯỢNG, TIỂU CẢNH

Thành phần công việc:

- Lau, cọ rửa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX.41300

Duy trì biểu tượng tiểu cảnh

1 tượng/lần

CX.4130.1

Duy trì tượng công viên

1 tượng/lần

 29.600

 23.398

CX.4130.2

Duy trì tiểu cảnh

100m2 tiểu cảnh/lần

 39.072

 30.885

Chương V

TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY

I. TRỒNG, BẢO DƯỠNG CÂY XANH

CX2.01.00 TRỒNG, BẢO DƯỠNG CÂY XANH

CX2.01.01 TRỒNG CÂY XANH

Thành phần công việc:

- Khảo sát, xác định vị trí trồng cây.

- Đào đất hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đất thừavào bao.

- Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từnghố đào, cự ly bình quân 30m.

- Vận chuyển cây từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự lybình quân 30m.

- Lấp đất, lèn chặt đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống (4cọc/cây)theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng phát triển xanh tốt bình thường, khôngnghiêng ngả.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.01.01

Trồng cây xanh

cây

CX2.01.01.1

Trồng cây xanh kích thước bầu 0,7*0,7*0,7

cây

103.832

 128.928

101.914

CX2.01.01.2

Trồng cây xanh kích thước bầu 0,6*0,6*0,6

cây

 96.967

 75.648

 59.798

CX2.01.01.3

Trồng cây xanh kích thước bầu 0,4*0,4*0,4

cây

 82.070

 36.944

 29.204

CX2.01.02 VẬN CHUYỂN CÂY BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Bốc lên xe bằng cẩu, cự ly vận chuyển phạm vi 5km.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.01.022

Vận chuyển cây bằng cơ giới

cây

CX2.01.02.1

Vận chuyển cây bằng cơ giới kích thước bầu 0,7*0,7*0,7

cây

 12.566

 9.933

 17.733

 16.916

CX2.01.02.2

Vận chuyển cây bằng cơ giới kích thước bầu 0,6*0,6*0,6

cây

 10.053

 7.947

 16.419

 15.670

CX2.01.02.3

Vận chuyển cây bằng cơ giới kích thước bầu 0,4*0,4*0,4

cây

 7.540

 5.960

 15.630

 14.922

*Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi 5km, thì haophí ôtô tải 2 tấn được điều chỉnh với hệ số K=1,15 cho 1km tiếp theo.

CX2.01.03 BẢO DƯỠNG CÂY XANH SAU KHI TRỒNG

Thành phần công việc

- Được tính từ sau khi trồng xong đến lúc chăm sóc được 90ngày để nghiệm thu. Bao gồm: Tưới nước, vun bồn, làm cỏ dại, sửa cọc chống, dọndẹp vệ sinh đều trong vòng 90 ngày.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

N. công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.01.03a

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng

1 cây/ 90 ngày

CX2.01.03a1

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng bằng máy bơm điện

1 cây/ 90 ngày

 87.334

 69.036

 9.938

 8.008

CX2.01.03a2

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng bằng máy bơm xăng

1 cây/ 90 ngày

 

 87.334

 69.036

 7.032

 5.911

CX2.01.03b

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng

1 cây/ 90 ngày

CX2.01.03b1

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng bằng xe bồn

1 cây/ 90 ngày

 4.500

 87.334

 69.036

 39.629

38.219

CX2.01.03b2

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng bằng nước máy

1 cây/ 90 ngày

 4.500

 87.334

 69.036

CX2.01.04 TRỒNG CỎ LÁ GỪNG (BỒN CỎ GỐC CÂY)

Thành phần công việc:

- Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 0,2m.

- Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến cácbồn, cự ly bình quân 100m.

- Trồng cỏ vào các bồn.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.01.04

Trồng cỏ lá gừng ( bồn cỏ gốc cây)

1m2

 29.075

 6.283

 4.967

*Ghi chú: Đất đen dùng cho trồng cỏ được tính toán theo nhucầu thực tế (hệ số đầm tơi 1,3).

CX2.01.05 BẢO DƯỠNG BỒN CỎ SAU KHI TRỒNG

(Kích thước bồn bình quân 3m2 cỏ)

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.01.05

Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng

1 bồn/tháng

4.500

 40.211

 31.786

 28.307

 27.299

II. TRỒNG MỚI VÀ BẢO DƯỠNG CÂY HOA, CÂY CẢNH, CÂY HÀNG RÀO VÀTHẢM CỎ

CX2.02.00 TRỒNG CÂY CẢNH, CÂY TẠO HÌNH, CÂY TRỔ HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trongphạm vi 30m.

- Cho phân vào hố, kích thước hố (đường kính * chiều sâu) m.

- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố trồng.

- Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc, đánh vửng giữ nước tưới,đóng cọc chống cây (3 cọc/1cây), buộc giữ cọc vào thân cây bằng dây nilon, tướinước 2lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây sau khi trồng đảm bảo không bị gãy cành, vỡ bầu.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.02.00

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa

1 cây

CX2.02.00.1

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa kích thước bầu 15*15cm

1 cây

34.200

 3.770

 2.980

CX2.02.00.2

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa kích thước bầu 20*20cm

1 cây

35.138

 4.649

 3.675

CX2.02.00.3

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa kích thước bầu 30*30cm

1 cây

36.188

 6.786

 5.364

CX2.02.00.4

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa kích thước bầu 40*40cm

1 cây

40.243

 9.550

 7.549

CX2.02.00.5

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa kích thước bầu 50*50cm

1 cây

52.865

 1.382

 1.093

CX2.02.00.6

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa kích thước bầu 60*60cm

1 cây

55.898

 18.346

 14.502

CX2.02.00.7

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa kích thước bầu 70*70cm

1 cây

59.030

 25.006

 19.767

CX2.03.00 TRỒNG HOA CÔNG VIÊN (BAO GỒM HOA NGẮN NGÀY VÀ HOADÀI NGÀY)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạmvi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểmquy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tướinước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanhtươi, không sâu bệnh.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.03.00

Trồng hoa công viên

100m2

CX2.03.00.1

Trồng hoa công viên cây

100m2

23.107.500

 464.945

 367.528

CX2.03.00.2

Trồng hoa công viên giỏ

100m2

15.007.500

 464.945

 367.528

CX2.04.00 TRỒNG CÂY HÀNG RÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trongphạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểmquy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tướinước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanhtươi, không sâu bệnh.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.04.00

Trồng cây hàng rào

100m2

14.607.500

 502.643

397.327

CX2.05.00 TRỒNG CÂY LÁ MÀU, BỒN CẢNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trongphạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểmquy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật,khoảng cách cây trồng tuỳthuộc vào chiều cao thân cây, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanhtươi, không sâu bệnh.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.05.00

Trồng cây lá màu, bồn cảnh

100m2

10.207.500

 712.497

 563.212

CX2.06.00 TRỒNG CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trongphạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểmquy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, xới đất trước khi trồng, xongphải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, phát triểnbình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều5cm.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.06.00

Trồng cỏ

100m2

CX2.06.00.1

Trồng cỏ lá gừng

100m2

 3.032.500

 555.421

 439.047

CX2.06.00.2

Trồng cỏ nhung

100m2

 4.397.500

 806.742

 637.710

CX2.06.00.3

Trồng cỏ hoàn lạc

100m2

 4.082.500

 555.421

 439.047

CX2.09.00 TRỒNG CÂY VÀO CHẬU

Thành phần công việc:

- Đổ đất phân vào chậu, trồng cây theo đúng yêu cầu kỹthuật, dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tưới nước 2 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồngvào chậu phát triển bình thường,lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.09.00

Trồng cây vào chậu

1 chậu

CX2.09.00.1

Trồng cây vào chậu kích thước chậu 30*30cm

1 chậu

 36.572

 3.142

 2.483

CX2.09.00.2

Trồng cây vào chậu kích thước chậu 50*50cm

1 chậu

 42.150

 5.026

 3.973

CX2.09.00.3

Trồng cây vào chậu kích thước chậu 70*70cm

1 chậu

 54.568

 12.566

 9.933

CX2.09.00.4

Trồng cây vào chậu kích thước chậu 80*80cm

1 chậu

 64.242

 18.849

 14.900

CX2.10.00 BẢO DƯỠNG BỒN HOA, THẢM CỎ, BỒN CẢNH, HÀNG RÀO

- Tưới bảo dưỡng trong 30 ngày (1 tháng) sau khi trồng.

CX2.10.01 TƯỚI NƯỚC BẢO DƯỠNG BỒN HOA, THẢM CỎ, BỒN CẢNH,HÀNG RÀO NƯỚC LẤY TỪ GIẾNG KHOAN

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.10.01

Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoan bằng máy bơm

100m2/ tháng

CX2.10.01.1

Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoan bằng máy bơm xăng

100m2/ tháng

 

 312.895

247.336

 175.790

147.781

CX2.10.01.2

Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoan bằng máy bơm điện

100m2/ tháng

 

 312.895

247.336

 94.109

 75.834

CX2.10.03 TƯỚI NƯỚC BẢO DƯỠNG BỒNHOA, THẢM CỎ, BỒN CẢNH, HÀNG RÀO BẰNG XE BỒN

Mã hiệu

Loại công tác

ĐVT

Vật liệu

Nhân công

Máy

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành

Các huyện còn lại

CX2.10.03

 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn

100m2/tháng

CX2.10.03.1

 Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn 5m3

100m2/tháng

150.000

 628.304

 496.659

2.264.537

2.183.916

CX2.10.03.2