BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/BXD-KHCN
V/v: Quy hoạch, cải tạo và sửa chữa cửa hàng xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội,ngày 18 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam

Bộ Xây dựngđã nhận được công văn số 560/XD-HĐQT ngày 26/4/2011 của Tổng Công ty xăng dầuViệt Nam (PETROLIMEX) về việc quy hoạch, cải tạo, sửa chữa cửa hàng xăng dầu tạiTP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu văn bản và đề xuất của quý cơ quan, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau.

Về các đề xuất,kiến nghị sửa đổi các khoảng cách an toàn đối với trạm xăng dầu trong đô thị, BộXây dựng cho rằng các đề xuất trên là có cơ sở khoa học và thực tiễn, nhất là đốivới các đô thị hiện hữu. Trong lần soát xét, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuậtQCXDVN 01: 2008/BXD (Quy hoạch xây dựng), QCVN 07: 2010/BXD (Các công trình hạ tầngkỹ thuật đô thị), nội dung kiến nghị trên sẽ được xem xét, điều chỉnh để phù hợpvới đô thị hiện hữu và khả năng của thiết bị, công nghệ kiểm soát cháy nổ trongtrạm xăng dầu hiện nay.

Về đề xuất BộXây dựng có ý kiến với UBND TP. Hồ Chí Minh về việc không áp dụng mục 2.8.6 củaQuy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD đối với các cửa hàng xăng dầu đã xây dựng trước năm1975 và 1997 (thời điểm ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam), Bộ Xây dựng đãcó văn bản số 55/BXD-KHCN ngày 11/01/2010 trả lời công văn số 6331/UBND-TM ngày01/12/2009 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đề nghị Tổng Công ty xăng dầuViệt Nam làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh để có phương án điều chỉnh quy hoạch,cải tạo và sửa chữa các cửa hàng xăng dầu nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cungcấp xăng dầu tại khu vực, song vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ (bằngcác biện pháp công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ tiên tiến có khả năng kiểmsoát cháy nổ) cho các trạm xăng dầu đã xây dựng trước năm 1975 và 1997.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam làm việc với UBNDTP. Hồ Chí Minh để tháo gỡ các vướng mắc trong quy hoạch, cải tạo và sửa chữacác cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP. Hồ Chi Minh.

Nơi nhận:
Như trên;
UBND TP. HCM;
Lưu VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN-MT
Nguyễn Trung Hòa