BNÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/CN-VP
V/v dừng tiếp nhận hồ sơ giấy, thực hiện tiếp nhận hồ sơ điện tử đối với thủ tục "Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng TĂCN nhập khẩu".

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Căn cứ Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế về Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục "Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu".

Thời gian qua, Cục Chăn nuôi đã triển khai xây dựng, vận hành thử nghiệm, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm trên phạm vi toàn quốc cho các doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp nắm vững các chức năng phần mềm, tiến hành khai báo hồ sơ điện tử và thông quan hàng hóa thành công.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính này, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 Cục Chăn nuôi không tiếp nhận hồ sơ giấy thông thường và chỉ tiếp nhận hồ sơ điện tử tại địa chỉ tên miền duy nhất https://vnsw.gov.vn/.

Để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp liên hệ đến Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan (ĐT: 04.37824.754/04.37824.755, email: [email protected]

Cục Chăn nuôi thông báo để Quý doanh nghiệp biết, triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- PCT. Nguyễn Xuân Dương (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để ph/h);
- Các đơn vị chỉ định (để th/h);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Thanh Vân