TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 218/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam
(Đ/C: lô B2-B7, Khu CN Nomura, An Dương, Hải Phòng)

Trảlời công văn số 56/2013 CV-XNK ngày 07/03/2013 của Công ty TNHH KOKUYO Việt Namvề việc vướng mắc thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tổngcục Hải quan ghi nhận đề xuất của Công ty nêu tại công văn số 56/2013 CV-XNKdẫn trên để đưa vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trongthời gian chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC đề nghịCông ty thực hiện theo quy định hiện hành.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính